Aarhus Universitets segl

August

Skestork

Baggrund

Skestork blev første gang overvåget i NOVANA-programmet i 2017. Arten er gået fra at være en sjælden gæst til at være fast ynglefugl i Danmark med over 300 par i 2017 (se afsnittet om skestork som ynglefugl). Arten forekommer efter endt ynglesæson i en række vådområder med de største antal nær yngleområderne omkring Limfjorden, Ringkøbing Fjord og Vadehavet.

Undersøgelsesområde

Tællingen er en totaltælling, men arten dækkes primært på lokaliteter med kendte forekomster nær artens primære yngleområde. Særligt fokus er på fuglebeskyttelsesområder, hvor arten er på udpegningsgrundlaget som trækfugl (Vejlerne). Tællingen er en totaltælling, som suppleres med tal fra en flytælling i Vadehavet.