Aarhus Universitets segl

Artssammensætning

Der er i gennemsnit registreret 12,3 plantearter i 5 m cirklerne på tør hede (Tabel 4030.103), hvilket er lidt flere end i kontrolovervågningens tilfældigt udlagte dokumentationscirkler inden for habitatområderne. De hyppigst registrerede arter er hedelyng, bølget bunke, revling, pille-star, lyng-snerre, sand-star og tyttebær, der alle forekommer i mere end to ud af fem dokumentationscirkler (Tabel 4030.103.A).

Der er i gennemsnit registreret 6,2 arter, der er følsomme over for kulturpåvirkning i form af eutrofiering eller tilgroning (enstjernearterne), hvilket er en relativt stor andel af det samlede antal arter og sammenligneligt med resultaterne fra kontrolovervågningens dokumentationscirkler inden for habitatområderne. De hyppigst registrerede følsomme arter er hedelyng, revling, pille-star, lyng-snerre, sand-star og tyttebær (Tabel 4030.103.B).

Og der er i gennemsnit registreret 0,5 arter, der er meget følsomme over for kulturpåvirkning i form af eutrofiering eller tilgroning (tostjernearterne), hvilket er lidt højere end i kontrolovervågningens dokumentationscirkler. Tormentil er den hyppigst registrerede meget følsomme art (28 % af 5 m cirklerne), mens , tandbælg, tue-kogleaks, djævelsbid, hunde-viol, guldblomme, forekommer langt mere sporadisk (Tabel 4030.103.C).

Der er registreret 1,3 problemarter i gennemsnit, hvilket er en relativt stor andel af det samlede antal arter. Blåtop er registreret i 37 % af 5 m cirklerne og er den klart mest udbredte problemart, der ikke er listet som invasiv (Tabel 4030.103.D). mens gyvel, hindbær og gederams er mere sporadisk forekommende.

Det gennemsnitlige antal arter, en- og tostjernearter samt problemarter stiger gennem de tre kortlægninger (Tabel 4030.103). Disse forskelle kommer dog ikke til udtryk i artstilstanden, der er nogenlunde uændret (Figur 4030.102).

Tør hede er en af de lysåbne terrestriske naturtyper med størst udbredelse af invasive arter. Der er således registreret en eller flere invasive arter på mere end to tredjedele (68 %) af de kortlagte forekomster med tør hede inden for habitatområderne (Tabel 4030.103). Og på hele 152 arealer med tør hede (12 %) er dækningen af invasive arter større end 10 %. Bjerg-fyr udgør langt hovedparten af registreringerne og findes på 36 % af forekomsterne. Derudover er fundet glansbladet hæg, sitka-gran, stjerne-bredribbe, klit-fyr hvid-gran, rynket rose og arter af lærk på 4-27 % af forekomsterne, mens almindelig ædelgran, arter af bærmispel, kæmpegran, arter af fyr og mangebladet lupin forekommer mere sporadisk.


Guldblomme findes på næringsfattige heder i en gunstig tilstand.
Foto: Henriette Bjerregaard, MST