Aarhus Universitets segl

Tilstand og udvikling 2004-2022

Tilstand 2017-2022

Tør hede er domineret af dværgbuske og vedplantedækningen er generelt lav. Selvom der er en høj dækning af hedelyng og revling er bølget bunke også en dominerende art på hederne med en dækning på hele 32 %. Laverne er sporadisk forekommende på den tørre hede. Der er registreret invasive arter i godt 40 % af prøvefelterne, og der er registreret bjerg-fyr i hvert tiende prøvefelt. De øvrige invasive arter på tør hede er glansbladet hæg, stjerne-bredribbe, klit-fyr, sitka-gran, og rynket rose.

Sammen med våd hede er tør hede en af de mest sure naturtyper i Danmark. Hederne er generelt ekstremt næringsfattige, dog er der tydelige tegn på, at de er stærkt påvirkede af næringsstoffer. Således viser overvågningsdata, at kvælstofindholdet i det øverste morlag er forholdsvis højt, hvilket tyder på, at de tørre heder er i forandring mod et mere næringsrigt økosystem. Det gennemsnitlige indhold af kvælstof i skudspidser af dværgbuske er også højt, og ratioen mellem kvælstof og fosfor peger på, at en del af de tørre heder er kvælstofbegrænsede, mens plantevæksten på andre arealer er begrænsede af mængden af tilgængeligt fosfor.

Geografiske mønstre

Tør hede findes især i Vestjylland og i mindre omfang i de øvrige tre regioner. Der er ikke væsentlige forskelle på tilstanden af tør hede i de fire regioner, der er udlagt overvågningsstationer i. Dog er der en lavere dækning af dværgbuske og især af revling i den sjællandske region og en højere dækning af bølget bunke i den østjyske region. Denne forskel skyldes forskelle i blandt andet klima, jordbund, forvaltning og kvælstofdeposition. Disse forskelle afspejler sig også i jordbundes kvælstofindhold og pH samt i vegetationens indikatorværdier for næringsstof. I Nordjylland er dækningen af vedplanter højere end i de tre øvrige regioner, mens udbredelsen af invasive arter er væsentligt højere i Vestjylland end i de øvrige regioner.

Overvågningsstationerne for naturtypen er nogenlunde lige fordelt inden for og uden for habitatområderne. Overvågningsdata viser, at der ikke er væsentlige forskelle i tilstanden inden for - og uden for habitatområderne. Der er dog en signifikant større udbredelse af laver, en mindre udbredelse af invasive karplanter og bjerg-fyr, samt en lavere dækning af høje vedplanter inden for - end uden for habitatområderne.

Udvikling 2004-2022

Der er tydelige tegn på en forandring af tilstanden på den tørre hede i perioden 2004-2022 og der er overvejende tegn på en forværring. Der er registreret et signifikant fald i dækningen af laver og dværgbuske i perioden, herunder revling og hedelyng. Samtidig er der dog sket et fald i udbredelsen af bjerg-fyr og dækningen af bølget bunke samt en stigning i antallet af arter og arter og følsomme arter samt dækningen af bredbladede urter. På trods af en signifikant stigning i forekomsten af græsning er der også registreret en signifikant stigning i dækningen af høje vedplanter og den gennemsnitlige vegetationshøjde. Det tyder på en tiltagende tilgroning på en del af de tørre heder. Der er også tegn på, at de tørre heder er påvirkede af næringsstoffer. Således er der, på trods af et signifikant fald i kvælstofindholdet i dværgbuske, registreret et signifikant fald i jordbundens C/N-forhold, hvilket kan tyde på ophobning af kvælstof fra atmosfærisk deposition eller en stigende omsætning af jordens organiske kulstof. Samtidig er der sket et signifikant fald i jordens pH i perioden og endelig tyder vegetationens sammensætning af arter, udtrykt ved den gennemsnitlige Ellenbergs indikatorværdi for næringsstof, på, at de næringselskende arter er i fremgang.

Det signifikante fald i N i lyng i kombination med den signifikante stigning i Ellenberg N kunne tyde på at der er færre næringsstoffer tilgængelige for planternes vækst, men at det endnu ikke er slået igennem i sammensætningen af arter i 5 m cirklerne.

Der er tydelige tegn på en forværring af tilstanden på den tørre hede i perioden 2004-2015.
Foto: Henriette Bjerregaard, MST

Datagrundlag i overvågningen

Overvågningsstationer

Der er udlagt 172 overvågningsstationer med fokus på at dokumentere tilstand og udvikling af naturtypen tør hede. Heraf er 95 stationer udlagt i 2004, fordelt på 16 intensive stationer, der blev overvåget årligt og 79 ekstensive stationer, der blev overvåget én gang i perioden 2004-2010. Yderligere 77 stationer blev udlagt for tør hede i 2011 (Tabel 4030.5a).

Naturtypen er også registreret i et mindre antal prøvefelter på stationer udlagt for en anden habitatnaturtype (fx våd hede og indlandsklitter) og er således sammenlagt overvåget på 193, 178 og 207 stationer. Fra anden programperiode ligger omtrent halvdelen af stationerne inden for habitatområderne (Figur 4030.60) og det samme gør 50 % af det skønnede areal med naturtypen.

Tabel 4030.5a. Oversigt over overvågningsstationer for tør hede i de tre programperioder (2004-2022) og deres placering hhv. inden for - og uden for habitatområderne. ”Primære” er antal stationer, der er udlagt med fokus på tør hede, og hvor hovedparten af prøvefelterne typisk tilhører denne naturtype. ”Øvrige” er stationer udlagt med fokus på en anden habitatnaturtype, men hvor et eller flere prøvefelter ligger i partier med tør hede. * Enkelte stationer har prøvefelter både inden for og uden for habitatområderne og tæller med begge steder.

Overvågningsstationer

Programperioder

2004-2010

2011-2016

2017-2022

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Inden for habitatområderne

58*

69

85*

5

79*

23

Uden for habitatområderne

43*

29

87*

5

83*

26

Samlet

95

98

168

10

158

49

193

178

207

Prøvefelter

Der er sammenlagt foretaget 9.443 registreringer i prøvefelter med tør hede i perioden 2004-2022, med en dokumentation af vegetationens struktur og sammensætning af plantearter efter metoderne til overvågning af lysåbne habitatnaturtyper (Tabel 4030.5b). Der er endvidere udtaget 2.194 jordprøver til måling af pH og/eller C/N-forhold og 1.408 løvprøver til måling af planternes indhold af kvælstof og fosfor.

Indikatorer

På baggrund af NOVANA programmets prøvetagning er udvalgt en række indikatorer, der er egnede til at vurdere naturtypens tilstand og udvikling. Indikatorerne relaterer sig til vegetationens sammensætning af arter og diversitet, vegetationsstruktur, indikatorværdier samt jord-, vand- og planteprøver.

Figur 4030.60. Kort over stationer med tør hede i perioden 2017-2022 (se Tabel 4030.5a). Farverne angiver om stationerne ligger inden for (lyseblå symboler) eller uden for (mørkeblå) habitatområderne (efter grænsejusteringerne i november 2008).


Tabel 4030.5b. Oversigt over antal registreringer af arter og strukturer samt indsamlinger af jord- og planteprøver i prøvefelter for tør hede i perioden 2004-2022 hhv. inden for og uden for habitatområderne. I første programperiodes overvågning (2004-2010) blev prøvefelterne overvåget årligt på de intensive stationer og en gang i perioden på de ekstensive stationer. Prøvefelterne fra de gamle stationer (udlagt i 2004) blev overvåget to gange i anden programperiode (2011-2016), mens prøvefelterne fra de nye stationer (udlagt i 2011) blev overvåget en enkelt gang. Alle prøvefelter blev overvåget en gang i tredje programperiode (2017-2022).