Aarhus Universitets segl

Naturtilstand

Den tredje kortlægning inden for den nye afgrænsning af habitatområderne (2016-2019) viser, at 53 % af arealet med tør hede og 34 % af forekomsterne med naturtypen har høj eller god naturtilstand (se Figur 4030.102). Ingen arealer har dårlig naturtilstand, mens 4 % af arealet og 12 % af forekomsterne har ringe naturtilstand og er dermed afhængige af en større indsats for at opnå en gunstig tilstand. Den gennemsnitlige indeksværdi for naturtilstand er på 0,55 for de 1.240 forekomster med tør hede (Tabel 4030.102). Justeringerne af Natura 2000-områdernes grænser har ikke medført ændringer i den gennemsnitlige tilstand (Figur 4030.102 og Tabel 4030.102). Figur 4030.101 viser andelen af de tørre heder i høj eller god naturtilstand i de 87 habitatområder, hvor naturtypen er kortlagt inden for de nye afgrænsninger. Det ses, at der er stor forskel på tilstanden i de forskellige habitatområder, men ingen tydelige geografiske mønstre i fordelingen.

Naturtilstanden er en sammenvejning af naturtypens struktur- og artstilstand. Det er tydeligt at strukturtilstanden på tør hede har trukket naturtilstanden ned, mens artstilstanden er noget højere. Således har 44 % af arealet høj eller god strukturtilstand, mens 63 % har en artstilstand i en af de to bedste tilstandsklasser. Det ses også af de gennemsnitlige indeksværdier, der ligger på hhv. 0,54 og 0,58 (Tabel 4030.102). Det gennemsnitlige naturtilstandsindeks (Tabel 4030.102) er nogen lunde uændret i perioden, mens andelen af arealet i høj eller god naturtilstandsklasse falder en smule fra første til anden kortlægning (Figur 4030.102). Disse ændringer dækker over et fald i strukturindekset og andelen af arealet i de bedste strukturtilstandsklasser (se også afsnit om strukturindikatorerne), mens det gennemsnitlige artsindeks er lidt højere i anden end i første kortlægning. Da det kortlagte areal med tør hede falder fra første til anden kortlægning gennem perioden, kan de gennemsnitlige ændringer ikke direkte tages som udtryk for omfanget af de forandringer i tilstanden, der er sket inden for habitatområderne.

Figur 4030.102. Fordelingen af de kortlagte arealer på de fem tilstandsklasser (høj, god, moderat, ringe og dårlig) for naturtypen tør hede (den øverste figur). Til venstre er vist naturtypens naturtilstand, i midten strukturtilstanden og til højre artstilstanden. Tilstandsklasserne er vist for 1) første kortlægningsrunde (2004-2006), 2) anden kortlægningsrunde (2010-2012), samt tredje kortlægningsrunde (2016-2019) med 3a) den gamle afgrænsning og 3b) den nye afgrænsning af habitatområderne. Fordelingen er som udgangspunkt vist som den procentvise andel af arealet (hvor hver forekomst er vægtet ved dets areal), men kan via dropdown-menuen også vises som antal kortlagte forekomster og det kortlagte areal (i ha) i hver tilstandsklasse. Den nederste figur viser fordelingen i tilstandsklasserne for en valgbar naturtype, alle de lysåbne terrestriske naturtyper samlet, eller samme naturtype med en anden opgørelsesmetode (antal, areal i ha eller areal i %).

Se tidligere rapporteringer:

Se indeksværdier:

  • Naturtilstand