Aarhus Universitets segl

Artssammensætning

Der er i gennemsnit registreret 15,6 plantearter i 5 m cirklerne på grå/grøn klit (Tabel 2130.102), hvilket er lidt lavere end i kontrolovervågningens tilfældigt udlagte dokumentationscirkler inden for habitatområderne. De hyppigst registrerede arter er sand-star, almindelig kongepen, sand-hjælme, bølget bunke, hedelyng, blåmunke, almindelig hvene og revling, der alle forekommer i mere end to ud af fem dokumentationscirkler (Tabel 2130.103.A).

Der er i gennemsnit registreret 7,3 arter, der er følsomme over for kulturpåvirkning i form af eutrofiering, afvanding, reduktion af kystdynamik eller tilgroning (enstjernearterne), hvilket er sammenligneligt med kontrolovervågningens dokumentationscirkler inden for habitatområderne. De hyppigst registrerede følsomme arter er sand-star, hedelyng, blåmunke, revling, almindelig engelsød, håret høgeurt og sandskæg (Tabel 2130.103.B).

Og der er i gennemsnit registreret 0,7 arter, der er meget følsomme over for kulturpåvirkning i form af eutrofiering, afvanding, reduktion af kystdynamik eller tilgroning (tostjernearterne), hvilket er sammenlignelig med kontrolovervågningens dokumentationscirkler inden for habitatområderne. Hunde-viol og tormentil er de hyppigst registrerede meget følsomme arter (hhv. 16 % og 15 % af 5 m cirklerne), mens arter som tandbælg, klit-kambunke, smalbladet timian, strand-fladbælg og almindelig mælkeurt forekommer langt mere sporadisk (Tabel 2130.103.C).

Der er registreret 0,72 problemarter i gennemsnit og de mest udbredte problemarter (der ikke er listet som invasive) er mælkebøtte, gederams, almindelig rajgræs, draphavre, skov-fyr og rejnfan (Tabel 2130.103.D) og de er registreret i 3-11 % af dokumentationscirklerne.

Det gennemsnitlige antal arter, enstjernearter og problemart stiger gennem de tre kortlægninger, mens antallet af tostjernearter falder en smule (Tabel 2130.103). Disse forskelle kommer dog ikke til udtryk i artstilstanden, der er nogenlunde uændret (Figur 2130.102).

Grå/grøn klit er en af de lysåbne terrestriske naturtyper med størst udbredelse af invasive arter. Der er således registreret en eller flere invasive arter på knap tre fjerdedele (72 %) af de kortlagte forekomster med grå/grøn klit inden for habitatområderne (Tabel 2130.103). Og på hele 191 arealer med grå/grøn klit (13%) er dækningen af invasive arter større end 10 %. Rynket rose og bjerg-fyr udgør hovedparten af registreringerne og findes på omtrent en tredjedel af forekomsterne. Derudover er fundet stjerne-bredribbe og sitka-gran på 16-19 % af forekomsterne, mens glansbladet hæg, klit-fyr, hvid-gran, canadisk bakkestjerne, østrigsk fyr, arter af lærk og bukketorn findes på få lokaliteter.


Vegetationen i grå/grøn klit kan være relativt rig på arter, herunder arter, der er følsomme overfor eutrofiering og tilgroning, som fx blåmunke.
Foto: Henriette Bjerregaard, MST