Aarhus Universitets segl

Tilstand og udvikling 2004-2022

Tilstand 2017-2022

Overvågningsdata viser, at vegetationen i grå/grøn klit er relativt rig på arter, herunder arter, der er følsomme overfor eutrofiering og tilgroning, og at især flerårige græsser og bredbladede urter er udbredte i vegetationen. Overvågningsdata viser dog også, at der er en relativt høj dækning af mosser, mens laverne blot er spredt forekommende i en væsentlig del af de grå/grønne klitter. Der er invasive karplanter i godt hvert fjerde prøvefelt, hovedsageligt rynket rose og bjerg-fyr mens stjerne-bredribbe forekommer i godt hvert tiende prøvefelt. Overvågningsdata viser, at vegetationen i grå/grøn klit er relativt lav og åben med en lav dækning af vedplanter. Der er en meget lille andel af jordoverfladen, der er vegetationsløs og med blottet sand. Knap en tredjedel af de grå/grønne klitter bliver græsset. Omtrent 45 % af pH-målingerne ligger mellem 3 og 4 og repræsenterer de sureste og mest udvaskede grå klitter, mens omtrent 15 % af værdierne ligger over 6 og repræsenterer de mest kalkrige grønsværsklitter. Planternes kvælstofindhold tyder på en relativt stor påvirkning af kvælstof og ratioen mellem kvælstof og fosfor viser, at naturtypen er kvælstofbegrænset.

Geografiske mønstre

Grå/grøn klit findes især i Nordjylland, i mindre omfang i de øvrige tre øvrige regioner. Der er nogen forskel på tilstanden af de grå/grønne klitter i de fire regioner, der er udlagt overvågningsstationer i. Der er således registreret flere meget følsomme plantearter i de nordjyske klitter, og der er generelt registreret færre arter og færre følsomme arter i Østjylland og på Fyn end i de øvrige dele af landet. I de to østdanske regioner er der registreret en større andel af arealet med begyndende tilgroning af lave og høje vedplanter, mens dækningen af dværgbuske er væsentlig større i Vestjylland. Mosserne er mere udbredt i Nordjylland og på Sjælland, mens laverne har højest dækning i Østjylland. Der er størst forekomst af bar mineraljord i prøvefelterne i de østdanske regioner, mens græsning er mest udbredt i Nordjylland, hvor grønsværsklitterne er mest udbredte, og i de relativt få prøvefelter på Sjælland og øerne. Den gennemsnitlige Ellenberg indikatorværdi for næringsstof er lidt højere i den sjællandske region end i de øvrige fire, og pH er højere i grå/grønne klitter i de to østlige regioner. Sammenlagt er de invasive arter mindre udbredte i Nordjylland end i de øvrige dele af landet, og der er en væsentlig større udbredelse af rynket rose i de to østdanske regioner. Bjerg-fyr er mest udbredt i Nordjylland, mens stjerne-bredribbe er hyppigst i Vestjylland og kun optræder sporadisk på Sjælland og øerne.

Overvågningsstationerne for naturtypen ligger overvejende indenfor habitatområderne. Overvågningsdata viser, at tilstanden er en smule bedre inden for - end uden for habitatområderne. Således udgør laverne en signifikant højere andel af kryptogamdækket inden for habitatområderne end uden for, ligesom der er en lavere dækning af høje vedplanter i grå/grønne klitter inden for - end uden for habitatområderne.

Udvikling 2004-2022

Der er tydelige tegn på en forværring af tilstanden i de grå/grønne klitter i perioden 2004-2022. Således er der en negativ (faldende) udvikling i antallet af meget følsomme arter, dækningen af laver, samt en stigning i Ellenbergs indikator for næringsstof, næringsratioen, kvælstofindholdet i græsser, dækningen af lave vedplanter, vegetationshøjden og i udbredelsen af invasive arter, herunder også rynket rose. Lavernes andel af kryptogamdækket er også faldet signifikant i perioden. Der er dog også dokumenteret en positiv reduktion i udbredelsen af græsser, herunder bølget bunke, samt bjerg-fyr – det sidste som følge af en målrettet indsats. Samtidig er der sket en stigning i antallet af arter, følsomme arter og dækningen af bar mineraljord, samt ratioen mellem urter og græsser, ligesom udbredelsen af græsning er steget signifikant.

Der er tegn på en forværring af tilstanden i de grå/grønne klitter i perioden 2004-2015. Overvågningsdata viser fx en negativ (faldende) udvikling i dækningen af laver.
Foto: Peter Wind, AU

Datagrundlag i overvågningen

Overvågningsstationer

Der er udlagt 189 overvågningsstationer med fokus på at dokumentere tilstand og udvikling af naturtypen grå/grøn klit. Heraf er 82 stationer udlagt i 2004 på arealer med grå/grøn klit, fordelt på 16 intensive stationer, der blev overvåget årligt og 66 ekstensive stationer, der blev overvåget én gang i perioden 2004-2010. Yderligere 110 stationer er udlagt i 2011 på arealer med forklit (2110), hvid klit (2120) og/eller grå/grøn klit (2130). Grå/grøn klit er overvåget på 175 af stationerne i anden og 171 i tredje programperiode (Tabel 2130.5a).

Naturtypen er også registreret i et mindre antal prøvefelter på stationer udlagt for en anden habitatnaturtype (fx klithede og klitlavning) og er således sammenlagt overvåget på 171, 191 og 271 stationer. Hovedparten af stationerne ligger inden for habitatområderne (Figur 2130.60) og det samme gør 69 % af det skønnede areal med naturtypen.

Tabel 2130.5a. Oversigt over overvågningsstationer for grå/grøn klit i de tre programperioder (2004-2022) og deres placering hhv. inden for - og uden for habitatområderne. ”Primære” er antal stationer, der er udlagt med fokus på forklit (2110), hvid klit (2120) og grå/grøn klit (2130), og hvor hovedparten af prøvefelterne typisk tilhører en eller flere af disse naturtyper. ”Øvrige” er stationer udlagt med fokus på en anden habitatnaturtype, men hvor et eller flere prøvefelter ligger i partier med grå/grøn klit. * Enkelte stationer har prøvefelter både inden for og uden for habitatområderne og tæller med begge steder.

Overvågningsstationer

Programperioder

2004-2010

2011-2016

2017-2022

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Inden for habitatområderne

54*

69*

127*

14*

125*

72*

Uden for habitatområderne

32*

25*

52*

3*

52*

30*

Samlet

82

89

175

16

171

100

171

191

271

Prøvefelter

Der er sammenlagt foretaget 8.974 registreringer i prøvefelter med grå/grøn klit i perioden 2004-2022, med en dokumentation af vegetationens struktur og sammensætning af plantearter efter metoderne til overvågning af lysåbne habitatnaturtyper (Tabel 2130.5b). Der er endvidere udtaget 2.410 jordprøver til måling af pH og 1.430 løvprøver til måling af planternes indhold af kvælstof og fosfor.

Indikatorer

På baggrund af NOVANA programmets prøvetagning er udvalgt en række indikatorer, der er egnede til at vurdere naturtypens tilstand og udvikling. Indikatorerne relaterer sig til vegetationens sammensætning af arter og diversitet, vegetationsstruktur, indikatorværdier samt jord-, vand- og planteprøver.

Figur 2130.60. Kort over stationer med grå/grøn klit i perioden 2017-2022 (se Tabel 2130.5a). Farverne angiver om stationerne ligger inden for (lyseblå symboler) eller uden for (mørkeblå) habitatområderne (efter grænsejusteringerne i november 2008).


Tabel 2130.5b. Oversigt over antal registreringer af arter og strukturer samt indsamlinger af jord- og planteprøver i prøvefelter for grå/grøn klit i perioden 2004-2022 hhv. inden for og uden for habitatområderne. I første programperiodes overvågning (2004-2010) blev prøvefelterne overvåget årligt på de intensive stationer og en gang i perioden på de ekstensive stationer. Prøvefelterne fra de gamle stationer (udlagt i 2004) blev overvåget to gange i anden programperiode (2011-2016), mens prøvefelterne fra de nye stationer (udlagt i 2011) blev overvåget en enkelt gang. Alle prøvefelter blev overvåget en gang i tredje programperiode (2017-2022).