Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Naturtilstand

Den tredje kortlægning inden for den nye afgrænsning af habitatområderne (2016-2019) viser, at 54 % af arealet med grå/grøn klit og 42 % af forekomsterne med naturtypen har høj eller god naturtilstand (se Figur 2130.102). Ingen arealer har dårlig naturtilstand, mens 3 % af arealet og 9 % af forekomsterne har ringe naturtilstand og er dermed afhængige af en større indsats for at opnå en gunstig tilstand. Den gennemsnitlige indeksværdi for naturtilstand er på 0,56 for de 1.495 forekomster med grå/grøn klit (Tabel 2130.102). Justeringerne af Natura 2000-områdernes grænser har ikke medført ændringer i den gennemsnitlige tilstand (Figur 2130.102 og Tabel 2130.102). Figur 2130.101 viser andelen af grå/grønne klitter i høj eller god naturtilstand i de 63 habitatområder, hvor naturtypen er kortlagt inden for de nye afgrænsninger. Det ses, at der er stor forskel på tilstanden i de forskellige habitatområder, men ingen tydelige geografiske mønstre i fordelingen.

Naturtilstanden er en sammenvejning af naturtypens struktur- og artstilstand og det ses der ikke er væsentlige forskelle på struktur- og artstilstanden i de grå/grønne klitter. Således er de gennemsnitlige indeksværdier begge på 0,58 (Tabel 2130.102). Der er dog en større arealandel i de to bedste artstilstandsklasser (66 % af arealet), end i høj eller god strukturtilstand (49 %), men også en større andel af arealet i de to ringeste artstilstandsklasser. Det gennemsnitlige naturtilstandsindeks (Tabel 2130.102) falder gennem de tre kortlægninger og der et tilsvarende fald i andelen af arealet i høj eller god naturtilstandsklasse (Figur 2130.102). Disse ændringer dækker over et fald i strukturindekset og i andelen af arealet i den bedste strukturtilstandsklasse gennem hele perioden (se også afsnit om strukturindikatorerne). Der er også et mindre fald i det gennemsnitlige artsindeks og et tilsvarende fald i andelen af arealet i de to bedste artstilstandsklasser.

Signaturforklaring

Figur 2130.102. Fordelingen af de kortlagte arealer på de fem tilstandsklasser (høj, god, moderat, ringe og dårlig) for naturtypen grå/grøn klit (den øverste figur). Til venstre er vist naturtypens naturtilstand, i midten strukturtilstanden og til højre artstilstanden. Tilstandsklasserne er vist for 1) første kortlægningsrunde (2004-2006), 2) anden kortlægningsrunde (2010-2012), samt tredje kortlægningsrunde (2016-2019) med 3a) den gamle afgrænsning og 3b) den nye afgrænsning af habitatområderne. Fordelingen er som udgangspunkt vist som den procentvise andel af arealet (hvor hver forekomst er vægtet ved dets areal), men kan via dropdown-menuen også vises som antal kortlagte forekomster og det kortlagte areal (i ha) i hver tilstandsklasse. Den nederste figur viser fordelingen i tilstandsklasserne for en valgbar naturtype, alle de lysåbne terrestriske naturtyper samlet, eller samme naturtype med en anden opgørelsesmetode (antal, areal i ha eller areal i %).

Tabel 2130.102 Tilstand
Tabel 2130.102. Oversigt over de gennemsnitlige indeksværdier for natur-, struktur- og artstilstand for naturtypen grå/grøn klit gennem de tre kortlægningsperioder. For den tredje kortlægning (2016-2019) er foretaget særskilte beregninger for den gamle (før 2018) og den nye (efter 2018) habitatområdeafgrænsning. Indeksværdierne for natur-, struktur- og artstilstand er beregnet som gennemsnittet af de enkelte forekomsters indeks og dermed ikke vægtet for forekomsternes arealer. Indikatorernes værdier for de to første kortlægningsrunder kan afvige en smule fra de tidligere rapporteringer af naturtilstand.

Se tidligere rapporteringer:

Se indeksværdier:

  • Naturtilstand
Figur 2130.101 GIS-kort
Figur 2130.101. Oversigt over andelen af arealet med naturtypen grå/grøn klit, der har høj eller god naturtilstand for de 63 habitatområder (med den nye habitatområdeafgrænsning), hvor naturtypen er registreret. De grønne cirkeludsnit viser arealandelen i de to bedste tilstandsklasser og størrelsen af cirklen indikerer naturtypens samlede areal inden for det enkelte habitatområde.