Aarhus Universitets segl

Hvor findes naturtypen?

Tørt kalksandsoverdrev findes enkelte steder i de tørreste og varmeste dele af Danmark f. eks. på sydvendte skrænter på Røsnæs i Vestsjælland, Helgenæs på Djursland og på Sydbornholm. Naturtypen udgør ofte kun mindre dele af større overdrevslokaliteter, eller findes på mere eller mindre isolerede skrænter.

Tørt kalksandsoverdrev er, med et samlet areal på 120 ha, en af de mindst udbredte lysåbne terrestriske naturtyper i Danmark. Naturtypen findes kun i den kontinentale region og det skønnes at 50 % af arealet ligger inden for habitatområderne. Beregninger af naturtypens udbredelsesområde og arealmæssige dækning er vist i Tabel 6120.1 og naturtypens udbredelsesområde, kendte forekomster og overvågningsstationer (2011-2016) er vist i Figur 6120.1.    

Naturtypens udbredelsesområde

Naturtypens udbredelsesområde er defineret ved kendte forekomster af naturtypen samt en ekspert vurdering af potentielle forekomster uden for habitatområderne, blandt andet ud fra kendte udbredelser af karakteristiske arter fra TBU (Vestergaard & Hansen 1989). Selvom de seneste beregninger viser, at udbredelsesområdet med tørt kalksandsoverdrev er meget større end rapporteret i 2013, vurderes det at være stabilt og tilstrækkeligt stort til at opretholde naturtypen i hele dens variationsbredde i den kontinentale region. 

Naturtypens areal

Der er gennemført en fuldstændig kortlægning af naturtypens forekomster inden for habitatområderne som en del af NOVANA-programmets operationelle overvågning i perioden 2016-2018. I mangel af en kortlægning af naturtypens forekomster uden for habitatområderne er det kortlagte areal inden for opskaleret til det biogeografiske niveau ud fra en række antagelser. En væsentlig andel af de kortlagte forekomster med naturtypen (87%) er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Vi har derfor anvendt det arealmæssige overlap mellem de kortlagte forekomster og den vejledende § 3-registrering inden for habitatområderne, til at beregne den arealmæssige dækning i hele udbredelsesområdet.

Kortlægningen og beregningerne af det samlede areal med naturtypen har vist, at arealet med tørt kalksandsoverdrev er lidt mindre end rapporteret i 2013. Denne ændring kan dog ikke tages som udtryk for en reel tilbagegang i arealet.  Naturtypens areal vurderes utilstrækkeligt til at opretholde naturtypen i hele dens variationsbredde og det vurderes, at arealet er i tilbagegang som følge af tilgroning, omend dette ikke er dokumenteret på de relativt få overvågningsstationer, der er udlagt med naturtypen. Arealet vurderes derfor at være stærkt ugunstigt.


Tabel 6120.1.
Udbredelsesområde og areal for tørt kalksandsoverdrev (6120) som afrapporteret til EU i 2007, 2013 og 2019. Den arealmæssige dækning af naturtypen er vist ved den samlede dækning i hele landet (afrundet), det kortlagte areal inden for habitatområderne og andelen af det samlede areal, der ligger inden for habitatområderne. Arealerne er vist for de to biogeografiske regioner og for hele landet.

Reference

  • Vestergaard, P. & Hansen, K. eds., 1989. Distribution of vascular plants in Denmark. Opera Botanica 96: 1- 163.