Aarhus Universitets segl

Hvor findes naturtypen?

Indlandssaltenge kendes kun fra enkelte små lokaliteter i Nordjylland og på Sjælland.

Indlandssalteng er, med et samlet areal på 27 ha, en af de den mest sjældne lysåbne terrestriske naturtyper i Danmark. Naturtypen findes kun i den kontinentale region og det skønnes at 50 % af arealet ligger inden for habitatområderne. Beregninger af naturtypens udbredelsesområde og arealmæssige dækning er vist i Tabel 1340.1 og naturtypens udbredelsesområde, kendte forekomster og overvågningsstationer (2011-2016) er vist i Figur 1340.1.

Naturtypens udbredelsesområde

Naturtypens udbredelsesområde er defineret ved kendte forekomster af naturtypen. Selvom de seneste beregninger viser, at udbredelsesområdet med indlandssalteng er mindre end tidligere beregnet, vurderes det at være stabilt og tilstrækkeligt stort til at opretholde naturtypen i hele dens variationsbredde i den kontinentale region. 

Naturtypens areal

Der er gennemført en fuldstændig kortlægning af naturtypens forekomster inden for habitatområderne som en del af NOVANA-programmets operationelle overvågning i perioden 2016-2018. Siden 2013-rapporteringen er nye forekomster med indlandssalteng eftersøgt inden for naturtypens udbredelsesområde med henblik på udlægning af nye overvågningsstationer. Alle forekomster med naturtypen formodes derfor at være kendte. Arealet uden for habitatområderne vurderes at være nogenlunde lige så stort som inden for.

Kortlægningen har vist, at arealet med indlandssalteng er uændret, mens beregningerne af det samlede areal med naturtypen peger på, at arealet er større end tidligere rapporteret. Disse ændringer kan dog ikke tages som udtryk for en reel fremgang i arealet. Naturtypens areal vurderes tilstrækkeligt stort til at opretholde naturtypen i hele dens variationsbredde i den kontinentale region.

Tabel 1340.1. Udbredelsesområde og areal for indlandssalteng (1340) som afrapporteret til EU i 2007, 2013 og 2019. Den arealmæssige dækning af naturtypen er vist ved den samlede dækning i hele landet, det kortlagte areal inden for habitatområderne og andelen af det samlede areal, der ligger inden for habitatområderne. Arealerne er vist for de to biogeografiske regioner og for hele landet.

Referencer

  • Moeslund, J.E., Arge, L., Bocher, P.K., Nygaard, B. & Svenning, J.C. (2011): Geographically comprehensive assessment of salt-meadow vegetation–elevation relations using LiDAR. Wetlands, 31, pp. 471-482.[