Aarhus Universitets segl

Tilstand og udvikling (2004-2022)

Tilstand 2017-2022

Indlandssaltengene varierer betydeligt i hydrologi og vegetationssammensætning. Generelt er vegetationen domineret af græsser og halvgræsser, mens de bredbladede urter er mere sparsomt forekommende. Indlandssaltengene har en lav vegetation uden invasive arter og arter, der er meget følsomme overfor kulturpåvirkning. Der er en høj forekomst af græsning på indlandssaltengene og næringsstatus er højere, end man ville forvente naturligt, mens saliniteten er relativt lav. Ratioen mellem kvælstof og fosfor viser at naturtypen er kvælstofbegrænset. Afvandingsforholdene på stationerne kendes ikke, men kunne have betydning for både næringsstatus og salinitet.

Geografiske mønstre

Indlandssalteng findes kun i Nordjylland, og overvågningsdata er således utilstrækkelige til en analyse af regionale forskelle.

Overvågningsstationerne for naturtypen er nogenlunde lige fordelt inden for og uden for habitatområderne. Overvågningsdata peger på, at der ikke er væsentlig forskel i tilstanden inden for og uden for habitatområderne. Der er dog signifikant højere vegetationshøjde og lavere forekomst af græsning inden for – end uden for habitatområderne, mens dækningen af bredbladede urter og halvgræsser er signifikant lavere.

Udvikling 2004-2022

På grund af det lave antal overvågningsstationer i første programperiode og fordi der efterfølgende kun er få 5 m cirkler med tilstrækkelig gentagen overvågning, er der ikke beregnet udviklingstendenser.

Indlandssalteng (1340) er en sjælden naturtype, der kun findes på små lokaliteter i Nordjylland og på Sjælland, hvor saltholdigt grundvand træder frem (fx fra en underliggende salthorst). Naturtypens artssammensætning minder om de kystnære strandenge (1330). Overvågningsstation ved Store Vildmose.
Foto: Tage Burholt, MST

Datagrundlag i overvågningen

Overvågningsstationer

Der er udlagt 6 overvågningsstationer med fokus på at dokumentere tilstand og udvikling af naturtypen indlandssalteng. Heraf er 2 stationer udlagt i 2004, fordelt på en intensiv stationer, der blev overvåget årligt og en ekstensiv station, der blev overvåget én gang i perioden 2004-2010. Yderligere 4 stationer er udlagt i 2011 på arealer med indlandssalteng og i 2021 blev oprettet endnu en station.

Der er ikke overvåget indlandssalteng på overvågningsstationer, der er udlagt for andre naturtyper og naturtypen er således sammenlagt overvåget på 2, 6 og 6 stationer. Fra tredje programperiode ligger omtrent halvdelen af stationerne inden for habitatområderne (Figur 1340.60) og det samme gør 50 % af det skønnede areal med naturtypen.

Tabel 1340.5a. Oversigt over overvågningsstationer for indlandssalteng i de tre programperioder (2004-2022) og deres placering hhv. inden for - og uden for habitatområderne. ”Primære” er antal stationer, der er udlagt med fokus på indlandssalteng, og hvor hovedparten af prøvefelterne typisk tilhører denne naturtype. ”Øvrige” er stationer udlagt med fokus på en anden habitatnaturtype, men hvor et eller flere prøvefelter ligger i partier med indlandssalteng.

Overvågningsstationer

Programperioder

2004-2010

2011-2016

2017-2022

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Inden for habitatområderne

2

0

4

0

3

0

Uden for habitatområderne

0

0

2

0

3

0

Samlet

2

0

6

0

6

0

2

6

6

Prøvefelter

Der er sammenlagt foretaget 249 registreringer i prøvefelter med indlandssalteng i perioden 2004-2022, med en dokumentation af vegetationens struktur og sammensætning af plantearter efter metoderne til overvågning af lysåbne habitatnaturtyper (Tabel 1340.5b). Der er endvidere udtaget 106 jordprøver til måling af pH og/eller fosforindhold, samt enkelte vandprøver til måling af pH i jordvand og løvprøver til måling af planternes indhold af kvælstof og fosfor.

Indikatorer

På baggrund af NOVANA programmets prøvetagning er udvalgt en række indikatorer, der er egnede til at vurdere naturtypens tilstand og udvikling. Indikatorerne relaterer sig til vegetationens sammensætning af arter og diversitet, vegetationsstruktur, indikatorværdier samt jord-, vand- og planteprøver.

Figur 1340.60. Kort over stationer med indlandssalteng i perioden 2017-2022 (se Tabel 1340.5a). Farverne angiver om stationerne ligger inden for (lyseblå symboler) eller uden for (mørkeblå) habitatområderne (efter grænsejusteringerne i november 2008).


Tabel 1340.5b. Oversigt over antal registreringer af arter og strukturer samt indsamlinger af jord-, vand- og planteprøver i prøvefelter for indlandssalteng i perioden 2004-2022 hhv. inden for og uden for habitatområderne. I første programperiodes overvågning (2004-2010) blev prøvefelterne overvåget årligt på de intensive stationer og en gang i perioden på de ekstensive stationer. Prøvefelterne fra de gamle stationer (udlagt i 2004) blev overvåget to gange i anden programperiode (2011-2016), mens prøvefelterne fra de nye stationer (udlagt i 2011) blev overvåget en enkelt gang. Alle prøvefelter blev overvåget en gang i tredje programperiode (2017-2022). Bemærk at pH er målt i jordprøver i første programperiode og i vandprøver fra 2011.