Aarhus Universitets segl

Naturtilstand

Den tredje kortlægning inden for den nye afgrænsning af habitatområderne (2016-2019) viser, at 84 % af arealet med grårisklit og 73 % af forekomsterne med naturtypen har høj eller god naturtilstand (se Figur 2170.102). Ingen arealer har dårlig naturtilstand og ganske få (to forekomster) har ringe naturtilstand og er dermed afhængige af en større indsats for at opnå en gunstig tilstand. Den gennemsnitlige indeksværdi for naturtilstand er på 0,65 for de 274 forekomster med grårisklit (Tabel 2170.102). Justeringerne af Natura 2000-områdernes grænser har ikke medført ændringer i den gennemsnitlige tilstand (Figur 2170.102 og Tabel 2170.102). Figur 2170.101 viser andelen af grårisklitterne i høj eller god naturtilstand i de 27 habitatområder, hvor naturtypen er kortlagt inden for de nye afgrænsninger. Det ses, at der er stor forskel på tilstanden i de forskellige habitatområder, men ingen tydelige geografiske mønstre i fordelingen.

Naturtilstanden er en sammenvejning af naturtypens struktur- og artstilstand. Der er ikke væsentlige forskelle på struktur- og artstilstanden i grårisklitterne og de gennemsnitlige indeksværdier er på hhv. 0,67 og 0,64 (Tabel 2170.102). Der er en lidt større arealandel i høj og god strukturtilstand (86 % af arealet) end i de to bedste artstilstandsklasser (72 %). Det gennemsnitlige naturtilstandsindeks (Tabel 2170.102) er nogenlunde uændret fra anden til tredje kortlægning, mens der en lille stigning i andelen af arealet i god naturtilstand (Figur 2170.102). Det gennemsnitlige struktur- og artsindeks og arealandelen i de to bedste artstilstandsklasser er nogenlunde ens i de kortlægninger. Da det kortlagte areal med grårisklit stiger fra anden til tredje kortlægning, kan de gennemsnitlige ændringer ikke direkte tages som udtryk for omfanget af de forandringer i tilstanden, der er sket inden for habitatområderne.    

Figur 2170.102. Fordelingen af de kortlagte arealer på de fem tilstandsklasser (høj, god, moderat, ringe og dårlig) for naturtypen grårisklit (den øverste figur). Til venstre er vist naturtypens naturtilstand, i midten strukturtilstanden og til højre artstilstanden. Tilstandsklasserne er vist for 1) første kortlægningsrunde (grårisklit blev ikke kortlagt i den første kortlægningsrunde (2004-2006)), 2) anden kortlægningsrunde (2010-2012), samt tredje kortlægningsrunde (2016-2019) med 3a) den gamle afgrænsning og 3b) den nye afgrænsning af habitatområderne. Fordelingen er som udgangspunkt vist som den procentvise andel af arealet (hvor hver forekomst er vægtet ved dets areal), men kan via dropdown-menuen også vises som antal kortlagte forekomster og det kortlagte areal (i ha) i hver tilstandsklasse. Den nederste figur viser fordelingen i tilstandsklasserne for en valgbar naturtype, alle de lysåbne terrestriske naturtyper samlet, eller samme naturtype med en anden opgørelsesmetode (antal, areal i ha eller areal i %).

Se tidligere rapporteringer:

Se indeksværdier:

  • Naturtilstand