Aarhus Universitets segl

Tilstand og udvikling 2011-2022

Tilstand 2017-2022

Grårisklitterne er domineret af lave vedplanter, hvor gråris udgør hovedparten af busklaget og der er kun få spredte høje vedplanter. Vegetationen er generelt relativt artsrig med en lav dækning af bredbladede urter og spredt forekomst af dværgbuske. De meget følsomme plantearter er dog relativt spredt forekommende, og invasive arter og især rynket rose er udbredte. Der er en begrænset tilgængelighed af næringsstoffer i grårisklit, og jordbunden er mindre udvasket end i klithederne og de grå klitter.

Geografiske mønstre

Grårisklit findes især i Nordjylland og i mindre omfang i de øvrige tre regioner. Der er nogen forskel på tilstanden af grårisklit i de tre regioner, der er udlagt overvågningsstationer i. I de vestjyske grårisklitter er der registreret flere arter, og arter der er følsomme overfor næringspåvirkning og tilgroning og en højere udbredelse af invasive arter. I Nordjylland er der en større dækning af bredbladede urter og en væsentlig lavere dækning af dværgbuske end i de to øvrige regioner. I Østjylland og Fyn er der registreret en større dækning af gråris og dværgbuske samt en lavere udbredelse af græsning og færre næringselskende arter i grårisklitterne end i de øvrige regioner.

Overvågningsstationerne for naturtypen ligger overvejende indenfor habitatområderne. Overvågningsdata peger på, at der ikke er væsentlig forskel i tilstanden inden for og uden for habitatområderne. Dog er der en signifikant lavere udbredelse af invasive arter, herunder rynket rose, en lavere dækning af græsser og en højere dækningen af laver og mere udbredt rydning inden for – end uden for habitatområderne.

Udvikling 2011-2022

Der er små tegn på en forandring i tilstanden af grårisklit i perioden 2011-2022, mens hovedparten af de målte indikatorer er stabile. Der er dog en signifikant stigning i pH, et fald i dækningen af græsser og en stigning i dækningen af gråris og udbredelsen af græsning i perioden. Men også et fald i antallet af meget følsomme arter og udbredelsen af rydning.

Vegetationen i grårisklit er relativt lav og åben med kun få spredte høje vedplanter.
Foto: Henriette Bjerregaard, MST

Datagrundlag i overvågningen

Overvågningsstationer

Der er udlagt 39 overvågningsstationer med fokus på at dokumentere tilstand og udvikling af naturtyperne havtornklit (2160) og grårisklit (2170) og de er alle overvåget siden 2011. Heraf blev grårisklit overvåget på 20 overvågningsstationer i anden og 24 i tredje programperiode (Tabel 2170.5a).

Naturtypen er også registreret i et mindre antal prøvefelter på stationer udlagt for en anden habitatnaturtype (fx klitlavning og klithede) og er således sammenlagt overvåget på 38, 22 og 39 stationer. Hovedparten af stationerne ligger inden for habitatområderne (Figur 2170.60) og det samme gør 66 % af det skønnede areal med naturtypen.

Tabel 2170.5a. Oversigt over overvågningsstationer for grårisklit i de tre programperioder (2004-2022) og deres placering hhv. inden for - og uden for habitatområderne. ”Primære” er antal stationer, der er udlagt med fokus på havtornklit (2160) og grårisklit (2170), og hvor hovedparten af prøvefelterne typisk tilhører en eller begge disse naturtyper. ”Øvrige” er stationer udlagt med fokus på en anden habitatnaturtype, men hvor et eller flere prøvefelter ligger i partier med grårisklit.

Overvågningsstationer

Programperioder

2004-2010

2011-2016

2017-2022

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Inden for habitatområderne

0

33

15

2

16

14

Uden for habitatområderne

0

5

5

0

8

1

Samlet

0

38

20

2

24

15

38

22

39

Prøvefelter

Der er sammenlagt foretaget 578 registreringer i prøvefelter med grårisklit i perioden 2004-2022, med en dokumentation af vegetationens struktur og sammensætning af plantearter efter metoderne til overvågning af lysåbne habitatnaturtyper (Tabel 2170.5b). Der er endvidere udtaget 125 jordprøver til måling af pH.

Indikatorer

På baggrund af NOVANA programmets prøvetagning er udvalgt en række indikatorer, der er egnede til at vurdere naturtypens tilstand og udvikling. Indikatorerne relaterer sig til vegetationens sammensætning af arter og diversitet, vegetationsstruktur, indikatorværdier samt jord-, vand- og planteprøver.

Figur 2170.60. Kort over stationer med grårisklit i perioden 2017-2022 (se Tabel 2170.5a). Farverne angiver om stationerne ligger inden for (lyseblå symboler) eller uden for (mørkeblå) habitatområderne (efter grænsejusteringerne i november 2008).


Tabel 2170.5b. Oversigt over antal registreringer af arter og strukturer samt indsamlinger af jordprøver i prøvefelter for grårisklit i perioden 2004-2022 hhv. inden for og uden for habitatområderne. Naturtypen er først omfattet af en systematisk overvågning fra 2011. Prøvefelterne blev overvåget en gang i anden programperiode (2011-2016), og to gange i tredje programperiode (2017-2022).