Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Artssammensætning

Der er i gennemsnit registreret 12,6 plantearter i 5 m cirklerne på avneknippemose (Tabel 7210.103), hvilket er noget højere end i kontrolovervågningens tilfældigt udlagte dokumentationscirkler inden for habitatområderne. De hyppigst registrerede arter er hvas avneknippe, tagrør, grå-pil, almindelig fredløs, vand-mynte, kattehale og hjortetrøst, der alle forekommer i mere end en ud af tre dokumentationscirkler (Tabel 7210.103.A).

Der er i gennemsnit registreret 5 arter, der er følsomme over for kulturpåvirkning i form af eutrofiering, afvanding eller tilgroning (enstjernearterne), hvilket er noget højere end i kontrolovervågningens dokumentationscirkler inden for habitatområderne. Ud over hvas avneknippe er de hyppigst registrerede følsomme arter kær-snerre, kær-svovlrod, vandnavle, kær-tidsel, hirse-star, butblomstret siv og top-star (Tabel 7210.103.B).

Der er en relativt lav andel af meget følsomme arter i avneknippemose i forhold til de lysåbne naturtyper som helhed. Der er således i gennemsnit registreret 0,24 arter, der er meget følsomme over for kulturpåvirkning i form af eutrofiering, afvanding eller tilgroning (tostjernearterne), hvilket er noget højere end i kontrolovervågningens dokumentationscirkler inden for habitatområderne. Tormentil, butfinnet mangeløv, rank viol, vejbred-vandaks, djævelsbid, fåblomstret kogleaks, gul star og eng-troldurt er de eneste meget følsomme arter, der er registreret i avneknippemose og de er alle sporadisk forekommende (mindre end 5 % af 5 m cirklerne) (Tabel 7210.103.C).

Der er registreret 0,76 problemarter i gennemsnit og den mest udbredte problemarter (der ikke er listet som invasive) er grå-pil, der er registreret i 54% af dokumentationscirklerne (Tabel 7210.103.D), mens almindelig rapgræs, stor nælde, og de øvrige problemarter er mere sporadiske forekommende.

Det gennemsnitlige antal arter, enstjerne- og tostjernearter falder gennem de tre kortlægninger, mens antallet af problemarter stiger (Tabel 7210.103). Disse forskelle kommer til udtryk i et fald i artstilstanden, særligt fra anden til tredje kortlægning (Figur 7210.102).

Justeringerne af Natura 2000-områdernes grænser har inddraget en mindre forekomst med avneknippemose med markant flere arter og enstjernearter, end hovedparten af de øvrige 40 arealer med naturtypen (Tabel 7210.103).

Der er ikke registeret invasive plantearter i de kortlagte arealer med avneknippemose.


Vegetationen i avneknippemose er domineret af karakterarten hvas avneknippe. Avneknippemose i Skærbro Kær.
Foto: Henriette Bjerregaard, MST