Aarhus Universitets segl

Tilstand og udvikling 2004-2022

Tilstand 2017-2022

Avneknippemoser er våde rørsumpe præget af kalkrigt og næringsfattigt grundvand. Vegetationen er generelt relativt fattig på arter, og hvas avneknippe dominerer. Avneknippemoserne er lysåbne med høj rørsumpvegetation og en væsentlig andel har udbredte vedplanter. Til gengæld er invasive arter stort set fraværende i vegetationen. En mindre del af arealet har en tilstand med højere næringsstatus, end det er optimalt. Hydrologien synes at være i en god tilstand, om end der er en lav dækning af åbent vand i den tætte vegetation. 

Geografiske mønstre

De overvågede avneknippemoser er nogenlunde lige fordelt i de to østlige regioner, mens der ikke er udlagt overvågningsstationer i Nord- og Vestjylland. Overvågningsdata viser, at der ikke er væsentlige regionale forskelle i tilstanden af avneknippemose. Dog er græsning mere udbredt og det vanddækkede areal er mindre i den sjællandske region, mens dækningen af lave vedplanter er mindre end i den østjyske region.

Overvågningsstationerne for avneknippemose ligger overvejende inden for habitatområderne. Overvågningsdata viser, at tilstanden er lidt bedre inden for - end uden for habitatområderne. Således er der signifikant flere meget følsomme arter, en højere dækning af hvas avneknippe og halvgræsser, samt en større udbredelse af invasive arter inden for habitatområderne end uden for. Der er er også en signifikant lavere dækning af høje vedplanter inden for habitatområderne.

Udvikling 2004-2022

Der er små tegn på en forværring i tilstanden af avneknippemose i perioden 2004-2022, mens hovedparten af de målte indikatorer er stabile. Der er således en signifikant fald i antal meget følsomme arter, en stigning i vegetationshøjden og et fald i det vanddækkede areal.

Avneknippemoser er våde rørsumpe præget af kalkrigt og næringsfattigt grundvand. Vegetationen er generelt relativt fattig på arter, og hvas avneknippe dominerer.
Foto: Peter Wind, AU

Datagrundlag i overvågningen

Overvågningsstationer

Der er udlagt 23 overvågningsstationer med fokus på at dokumentere tilstand og udvikling af naturtypen avneknippemose. Heraf er 17 stationer udlagt i 2004, fordelt på 8 intensive stationer, der blev overvåget årligt og 9 ekstensive stationer, der blev overvåget én gang i perioden 2004-2010. Yderligere 6 stationer blev udlagt for avneknippemose i 2011 (Tabel 7210.5a).

Naturtypen er også registreret i et mindre antal prøvefelter på stationer udlagt for en anden habitatnaturtype (fx kildevæld og rigkær) og er således sammenlagt overvåget på 23, 23 og 24 stationer. Hovedparten af stationerne ligger inden for habitatområderne (Figur 7210.60) og det samme gør blot 25 % af det skønnede areal med naturtypen.

Tabel 7210.5a. Oversigt over overvågningsstationer for avneknippemose i de tre programperioder (2004-2022) og deres placering hhv. inden for - og uden for habitatområderne. ”Primære” er antal stationer, der er udlagt med fokus på avneknippemose, og hvor hovedparten af prøvefelterne typisk tilhører denne naturtype. ”Øvrige” er stationer udlagt med fokus på en anden habitatnaturtype, men hvor et eller flere prøvefelter ligger i partier med avneknippemose.

Overvågningsstationer

Programperioder

2004-2010

2011-2016

2017-2022

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Inden for habitatområderne

14

4

14

0

14

1

Uden for habitatområderne

4

1

9

0

9

0

Samlet

18

5

23

0

23

1

23

23

24

Prøvefelter

Der er sammenlagt foretaget 1.522 registreringer i prøvefelter med avneknippemose i perioden 2004-2022, med en dokumentation af vegetationens struktur og sammensætning af plantearter efter metoderne til overvågning af lysåbne habitatnaturtyper (Tabel 7210.5b). Der er endvidere udtaget 271 jordprøver til måling af pH og/eller C/N-forhold, 98 vandprøver til måling af pH i jordvand og 48 løvprøver til måling af planternes indhold af kvælstof og fosfor.

Indikatorer

På baggrund af NOVANA programmets prøvetagning er udvalgt en række indikatorer, der er egnede til at vurdere naturtypens tilstand og udvikling. Indikatorerne relaterer sig til vegetationens sammensætning af arter og diversitet, vegetationsstruktur, indikatorværdier samt jord-, vand- og planteprøver.

Figur 7210.60. Kort over stationer med avneknippemose i perioden 2017-2022 (se Tabel 7210.5a). Farverne angiver om stationerne ligger inden for (lyseblå symboler) eller uden for (mørkeblå) habitatområderne (efter grænsejusteringerne i november 2008).


Tabel 7210.5b. Oversigt over antal registreringer af arter og strukturer samt indsamlinger af jord-, vand- og planteprøver i prøvefelter for avneknippemose i perioden 2004-2022 hhv. inden for og uden for habitatområderne. I første programperiodes overvågning (2004-2010) blev prøvefelterne overvåget årligt på de intensive stationer og en gang i perioden på de ekstensive stationer. Prøvefelterne fra de gamle stationer (udlagt i 2004) blev overvåget to gange i anden programperiode (2011-2016), mens prøvefelterne fra de nye stationer (udlagt i 2011) blev overvåget en enkelt gang. Alle prøvefelter blev overvåget en gang i tredje programperiode (2017-2022). Bemærk at pH er målt i jordprøver i første programperiode og i vandprøver fra 2011.