Aarhus Universitets segl

Hvor findes naturtypen?

Indlandsklippe er, med et samlet areal på 120 ha, en af de mindst udbredte lysåbne terrestriske naturtyper i Danmark. Naturtypen findes kun i den kontinentale region, og det skønnes at 35 % af arealet ligger inden for habitatområderne. Beregninger af naturtypens udbredelsesområde og arealmæssige dækning er vist i Tabel 8220.1 og naturtypens udbredelsesområde, kendte forekomster og overvågningsstationer (2011-2016) er vist i Figur 8220.1.

Naturtypens udbredelsesområde

Naturtypens udbredelsesområde er defineret ved kendte forekomster med indlandsklippe, samt arealer med kalkfattig klippe (Hammer granit, den bornholmske gnejs og paradisbakke-migmatit). Selvom de seneste beregninger viser, at udbredelsesområdet med indlandsklippe er større end tidligere beregnet, vurderes det at være stabilt og tilstrækkeligt stort til at opretholde naturtypen i hele dens variationsbredde i begge biogeografiske regioner.

Naturtypens areal

Der er gennemført en fuldstændig kortlægning af naturtypens forekomster inden for habitatområderne som en del af NOVANA-programmets operationelle overvågning i perioden 2016-2018. I mangel af en kortlægning af naturtypens forekomster uden for habitatområderne er det kortlagte areal inden for opskaleret til det biogeografiske niveau ud fra en række antagelser. Vi har antaget, at naturtypen er lige udbredt inden for og uden for habitatområderne og det kortlagte areal er derfor opskaleret til det biogeografiske niveau ud fra fordelingen af kalkfattig klippe (Hammer granit, den bornholmske gnejs og paradisbakke migmatit).

Det kortlagte areal med naturtypen er uændret, mens beregningerne af det samlede areal med naturtypen peger på, at arealet er lidt mindre end rapporteret i 2013. Denne ændring kan dog ikke tages som udtryk for en reel tilbagegang i arealet.  Naturtypens areal vurderes at være stabilt og tilstrækkeligt stort til at opretholde naturtypen i hele dens variationsbredde i den kontinentale region. 


Tabel 8220.1.
Udbredelsesområde og areal for indlandsklippe (8220) som afrapporteret til EU i 2007, 2013 og 2019. Den arealmæssige dækning af naturtypen er vist ved den samlede dækning i hele landet (afrundet), det kortlagte areal inden for habitatområderne og andelen af det samlede areal, der ligger inden for habitatområderne. Arealerne er kun vist for den kontinentale region, da habitatnaturtypen ikke findes i den atlantiske region.