Aarhus Universitets segl

Kortlægning (2016-2019)

Sammenfatning

I perioden 2016-2019 er kortlagt 42 ha med indlandsklippe fordelt på 54 forekomster og 4 habitatområder. Inden for den gamle habitatområdeafgrænsning (før 2018) har kortlægningen ført til en 68 % reduktion af det kendte areal med naturtypen i forhold til den forrige kortlægning (2010-2012).  Denne ændring afspejler ikke nødvendigvis en reel tilbagegang i arealet i denne størrelsesorden.

Justeringerne af Natura-2000 områdernes grænser har ikke medført ændringer i  det kortlagte areal med indlandsklippe.  

Der er ikke udviklet et tilstandsvurderingssystem til indlandsklipperne.

Antallet af arter er sammenlignelig med hovedparten af de lysåbne naturtyper, mens andelen af meget følsomme arter og udbredelsen af invasive plantearter er lav.