Aarhus Universitets segl

Tilstand og udvikling 2011-2022

Tilstand 2017-2022

Indlandsklippe er en meget varieret naturtype, der er relativt fattig på arter af karplanter, men med en høj dækning af laver. Invasive arter er relativt udbredte på indlandsklipperne. Vegetationen er meget åben med helt bare klippepartier, lave urter og en del opvækst af høje vedplanter i klippernes sprækker og revner. Der er kun registreret græsning på en lille del af arealet, og det er således primært det manglende eller sparsomme jordlag og det ekstreme mikroklima, der begrænser planternes vækst. Indlandsklipperne er relativt sure, og næringsstatus er kendetegnende for relativt næringsfattige levesteder. Dog er en mindre del af indlandsklipperne påvirket af næringsstoffer.

Geografiske mønstre

Naturtypen findes kun på Bornholm, så der er ikke foretaget en opdeling i regioner.

De overvågede stationer for naturtypen er nogenlunde ligeligt fordelt inden for og uden for habitatområderne, og overvågningsdata viser, at der ikke er væsentlige forskelle i tilstanden. Der er dog et signifikant højere antal enårige arter og en signifikant lavere dækning af mosser og blotlagt substrat inden for - end uden for habitatområderne.

Udvikling 2011-2022

Overvågningsdata peger på en øget tilgroning og næringsbelastning. Således er der en signifikant stigning i dækningen af høje og lave vedplanter samt i Ellenbergs indikatorværdi for næringsstof i perioden 2004-2022. Samtidig er der dog også en signifikant stigning i antallet af arter, antallet af enårige arter samt dækningen af dværgbuske på indlandsklitterne i perioden.

Indlandsklippe er en meget varieret naturtype, der er relativt fattig på arter af karplanter, men med en høj dækning af laver.
Foto: Peter Wind, AU

Datagrundlag i overvågningen

Overvågningsstationer

Der er udlagt 19 overvågningsstationer med fokus på at dokumentere tilstand og udvikling af naturtyperne indlandsklippe (8220) og indlandsklippe med pionerplanter (8230) og de er alle overvåget siden 2011 (Tabel 8220.5a).

Indlandsklipperne blev også registreret i enkelte prøvefelter på en tør hede station i første og tredje programperiode og er således sammenlagt overvåget på 1, 19 og 19 stationer. Omtrent halvdelen af stationerne ligger inden for habitatområderne (Figur 8220.60) og det samme blot 35 % af det skønnede areal med naturtypen.

Tabel 8220.5a. Oversigt over overvågningsstationer for indlandsklipperne i de tre programperioder (2004-2022) og deres placering hhv. inden for - og uden for habitatområderne. ”Primære” er antal stationer, der er udlagt med fokus på indlandsklippe (8220) og indlandsklippe med pionerplanter (8230), og hvor hovedparten af prøvefelterne typisk tilhører en eller begge disse naturtyper. ”Øvrige” er stationer udlagt med fokus på en anden habitatnaturtype, men hvor et eller flere prøvefelter ligger i partier med indlandsklipper.

Overvågningsstationer

Programperioder

2004-2010

2011-2016

2017-2022

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Inden for habitatområderne

0

1

9

0

9

1

Uden for habitatområderne

0

0

10

0

9

0

Samlet

0

1

19

0

18

1

1

19

19

Prøvefelter

Der er sammenlagt foretaget 496 registreringer i prøvefelter med indlandsklippe i perioden 2004-2022, med en dokumentation af vegetationens struktur og sammensætning af plantearter efter metoderne til overvågning af lysåbne habitatnaturtyper (Tabel 8220.5b). Der er endvidere udtaget 98 jordprøver til måling af pH.

Indikatorer

På baggrund af NOVANA programmets prøvetagning er udvalgt en række indikatorer, der er egnede til at vurdere naturtypens tilstand og udvikling. Indikatorerne relaterer sig til vegetationens sammensætning af arter og diversitet, vegetationsstruktur, indikatorværdier samt jord-, vand- og planteprøver.

Figur 8220.60. Kort over stationer med indlandsklippe og indlandsklippe med pionerplanter i perioden 2017-2022 (se Tabel 8220.5a). Farverne angiver om stationerne ligger inden for (lyseblå symboler) eller uden for (mørkeblå) habitatområderne (efter grænsejusteringerne i november 2008).


Tabel 8220.5b. Oversigt over antal registreringer af arter og strukturer samt indsamlinger af jordprøver i prøvefelter for indlandsklippe i perioden 2004-2022 hhv. inden for og uden for habitatområderne. Naturtypen er først omfattet af en systematisk overvågning fra 2011. Prøvefelterne blev overvåget en gang i anden programperiode (2011-2016), og to gange i tredje programperiode (2017-2022).