Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kalkoverdrev (6210)

6210

Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (*vigtige orkidelokaliteter)

De danske beskrivelser af naturtypen 

6210

Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates(Festuco-Brometalia) (*important orchid sites)

EU's beskrivelser af naturtypen

* Prioriteret naturtype, der er særligt truet på europæisk plan.

Om kalkoverdrev

Den del af dansk overdrevsvegetation, inklusive skrænter og krat, som er ekstensivt drevet og vokser på mere eller mindre kalkrig bund. Typen rummer talrige undertyper og skal opfattes ganske bredt. Der skal som regel have været græsset, selvom græsning kan være ophørt for en del år siden, eller eventuelt kun sker ved den naturlige fauna. Med ekstensivt drevet menes, at florasammensætningen ikke er forarmet grundet gødskning, sprøjtning eller omlægning.