Aarhus Universitets segl

Tilstand og udvikling 2004-2022

Tilstand 2017-2022

Kalkoverdrev er den potentielt mest artsrige naturtype, og overvågningsdata viser også, at vegetationen er rig på arter og især arter, der er følsomme overfor næringspåvirkning, omlægning og tilgroning. Der er også en høj dækning af bredbladede urter. Vegetationen er relativt lav, vedplanter optræder kun sporadisk, og græsning er relativt udbredt. En betydelig andel af kalkoverdrevenes areal er dog tydeligt påvirket af eutrofiering, hvilket viser sig i Ellenbergs tal for næringsratio og kvælstofpræferencer. Ratioen mellem kvælstof og fosfor indikerer at hovedparten af kalkoverdrevene er kvælstofbegrænsede.

Geografiske mønstre

Kalkoverdrev findes primært på Sjælland og øer, i mindre omfang i Nordjylland, Østjylland og Fyn, mens der er udlagt meget få overvågningsstationer i Vestjylland. Der er nogen forskel på tilstanden af kalkoverdrev i de fire regioner, der er udlagt overvågningsstationer i. I den nordjyske region er vegetationen rigere på arter og arter, der er følsomme eller meget følsomme over for næringspåvirkning, omlægning og tilgroning, og de næringselskende arter udgør en mindre del af vegetationen end i de øvrige tre regioner, og græsning er mere udbredt. Invasive arter har størst udbredelse i de to østlige regioner, og her er også en større dækning af høje vedplanter. På de relativt få overvågningsstationer i den vestjyske region er der en høj vegetation og dækningen af græsser er højere end i resten af landet.

Overvågningsstationerne for naturtypen ligger overvejende udenfor habitatområderne. Overvågningsdata viser, at tilstanden på kalkoverdrev er noget bedre inden for - end uden for habitatområderne. Således er der signifikant flere arter og arter, der er følsomme og meget følsomme overfor næringspåvirkning, omlægning og tilgroning inden for habitatområderne end uden for, og der er en signifikant højere udbredelse af græsning. Samtidig er invasive arter mindre udbredte og dækningen af bredbladede urter og høje vedplanter lavere. Der er også en signifikant lavere værdi for Ellenbergs næringsindhold og næringsratio, et signifikant højere fosfortal og en højere ratio mellem kvælstof og fosfor inden for habitatområderne end uden for. Det tyder på, at de næringselskende arter er mindre udbredte og at en større andel af kalkoverdrevene har været opdyrket eller gødsket.

Udvikling 2004-2022

Der er tydelige tegn på en forværring af tilstanden på kalkoverdrev i perioden 2004-2022. Således viser overvågningsdata, at der er et signifikant fald i antal arter, der er meget følsomme overfor næringspåvirkning, omlægning og tilgroning, men også en stigning i antallet af følsomme plantearter. Vegetationen er blevet højere i perioden, og der er en signifikant stigning i dækningen af høje og lave vedplanter. Overvågningsdata viser også, at der er et øget indhold af kvælstof i græssernes blade og de næringselskende arter udgør en stigende andel af vegetationen.

Overvågningsdata viser, at vegetationen på kalkoverdrev generelt er relativt lav, vedplanter optræder kun sporadisk, og græsning er relativt udbredt.
Foto: Henriette Bjerregaard, MST

Datagrundlag i overvågningen

Overvågningsstationer

Der er udlagt 232 overvågningsstationer med fokus på at dokumentere tilstand og udvikling af naturtypen kalkoverdrev. Heraf er 100 stationer udlagt i 2004, fordelt på 17 intensive stationer, der blev overvåget årligt og 83 ekstensive stationer, der blev overvåget én gang i perioden 2004-2010. Yderligere 132 stationer blev udlagt for kalkoverdrev i 2011 (Tabel 6210.5a). På grund af manglende ressourcer er overvågningen af 42 kalkoverdrevsstationer, der især ligger uden for habitatområderne, ikke gentaget i tredje programperiode.

Naturtypen er også registreret i et mindre antal prøvefelter på stationer udlagt for en anden habitatnaturtype (fx tørt kalksandsoverdrev og surt overdrev) og er således sammenlagt overvåget på 174, 257 og 224 stationer. Fra anden programperiode ligger hovedparten af stationerne uden for habitatområderne (Figur 6210.60) og det samme gør 59 % af det skønnede areal med naturtypen.

Tabel 6210.5a. Oversigt over overvågningsstationer for kalkoverdrev i de tre programperioder (2004-2022) og deres placering hhv. inden for - og uden for habitatområderne. ”Primære” er antal stationer, der er udlagt med fokus på kalkoverdrev, og hvor hovedparten af prøvefelterne typisk tilhører denne naturtype. ”Øvrige” er stationer udlagt med fokus på en anden habitatnaturtype, men hvor et eller flere prøvefelter ligger i partier med kalkoverdrev. * Enkelte stationer har prøvefelter både inden for og uden for habitatområderne og tæller med begge steder.

Overvågningsstationer

Programperioder

2004-2010

2011-2016

2017-2022

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Inden for habitatområderne

65*

59*

88*

14

85*

17

Uden for habitatområderne

43*

16*

158*

3

117*

9

Samlet

100

74

240

17

198

26

174

257

224

Prøvefelter

Der er sammenlagt foretaget 10.113 registreringer i prøvefelter med kalkoverdrev i perioden 2004-2022, med en dokumentation af vegetationens struktur og sammensætning af plantearter efter metoderne til overvågning af lysåbne habitatnaturtyper (Tabel 6210.5b). Der er endvidere udtaget 2.383 jordprøver til måling af pH, C/N-forhold og/eller fosforindhold og 966 løvprøver til måling af planternes indhold af kvælstof og fosfor.

Indikatorer

På baggrund af NOVANA programmets prøvetagning er udvalgt en række indikatorer, der er egnede til at vurdere naturtypens tilstand og udvikling. Indikatorerne relaterer sig til vegetationens sammensætning af arter og diversitet, vegetationsstruktur, indikatorværdier samt jord-, vand- og planteprøver.

Figur 6210.60. Kort over stationer med kalkoverdrev i perioden 2017-2022 (se Tabel 6210.5a). Farverne angiver om stationerne ligger inden for (lyseblå symboler) eller uden for (mørkeblå) habitatområderne (efter grænsejusteringerne i november 2008).


Tabel 6210.5b. Oversigt over antal registreringer af arter og strukturer samt indsamlinger af jord- og planteprøver i prøvefelter for kalkoverdrev i perioden 2004-2022 hhv. inden for og uden for habitatområderne. I første programperiodes overvågning (2004-2010) blev prøvefelterne overvåget årligt på de intensive stationer og en gang i perioden på de ekstensive stationer. Prøvefelterne fra de gamle stationer (udlagt i 2004) blev overvåget to gange i anden programperiode (2011-2016), mens prøvefelterne fra de nye stationer (udlagt i 2011) blev overvåget en enkelt gang. Med undtagelse af 42 overvågningsstationer blev alle prøvefelter overvåget en gang i tredje programperiode (2017-2022).