Aarhus Universitets segl

Naturtilstand

Den tredje kortlægning inden for den nye afgrænsning af habitatområderne (2016-2019) viser, at 63 % af arealet med surt overdrev og 48 % af forekomsterne med naturtypen har høj eller god naturtilstand (se Figur 6230.102). Knap halvdelen af arealet har moderat naturtilstand, ganske få arealer har dårlig naturtilstand, mens 4 % af arealet og 9 % af forekomsterne har ringe naturtilstand og er dermed afhængige af en større indsats for at opnå en gunstig tilstand. Den gennemsnitlige indeksværdi for naturtilstand er på 0,58 for de 2.255 forekomster med surt overdrev (Tabel 6230.102). Justeringerne af Natura 2000-områdernes grænser har ikke medført væsentlige ændringer i den gennemsnitlige tilstand (Figur 6230.102 og Tabel 6230.102). Figur 6230.101 viser andelen af de sure overdrev i høj eller god naturtilstand i de 146 habitatområder, hvor naturtypen er kortlagt inden for de nye afgrænsninger. Det ses, at der er stor forskel på tilstanden i de forskellige habitatområder, men ingen tydelige geografiske mønstre i fordelingen.

Naturtilstanden er en sammenvejning af naturtypens struktur- og artstilstand. Det er ses at strukturtilstanden på surt overdrev har trukket naturtilstanden op, mens artstilstanden er noget lavere. Således har 72 % af arealet høj eller god strukturtilstand, mens 56 % har en artstilstand i en af de to bedste tilstandsklasser. Det ses også af de gennemsnitlige indeksværdier, der ligger på hhv. 0,63 og 0,57 (Tabel 6230.102). Der er ikke nogen entydig udvikling i det gennemsnitlige naturtilstandsindeks (Tabel 6230.102) i perioden og heller ingen ændringer i andelen af arealet i den høje naturtilstandsklasse (Figur 6230.102). Det gennemsnitlige strukturindeks og andelen af arealet i den bedste strukturtilstandsklasse er en smule højere i anden kortlægningsrunde end i den første og tredje (se også afsnit om strukturindikatorerne). Artsindekset og fordelingen af artstilstandsklasserne er nogenlunde uændret i perioden. Da det kortlagte areal med surt overdrev stiger gennem perioden, kan de gennemsnitlige ændringer ikke direkte tages som udtryk for omfanget af de forandringer i tilstanden, der er sket inden for habitatområderne.    

Figur 6230.102. Fordelingen af de kortlagte arealer på de fem tilstandsklasser (høj, god, moderat, ringe og dårlig) for naturtypen surt overdrev (den øverste figur). Til venstre er vist naturtypens naturtilstand, i midten strukturtilstanden og til højre artstilstanden. Tilstandsklasserne er vist for 1) første kortlægningsrunde (2004-2006), 2) anden kortlægningsrunde (2010-2012), samt tredje kortlægningsrunde (2016-2019) med 3a) den gamle afgrænsning og 3b) den nye afgrænsning af habitatområderne. Fordelingen er som udgangspunkt vist som den procentvise andel af arealet (hvor hver forekomst er vægtet ved dets areal), men kan via dropdown-menuen også vises som antal kortlagte forekomster og det kortlagte areal (i ha) i hver tilstandsklasse. Den nederste figur viser fordelingen i tilstandsklasserne for en valgbar naturtype, alle de lysåbne terrestriske naturtyper samlet, eller samme naturtype med en anden opgørelsesmetode (antal, areal i ha eller areal i %).

Se tidligere rapporteringer:

Se indeksværdier:

  • Naturtilstand