Aarhus Universitets segl

Artssammensætning

Tørt kalksandsoverdrev er en relativt artsrig overdrevstype præget af et ekstremt varmt og tørt mikroklima, som giver sig udslag i en høj abundans af enårige arter og forekomst af arter med tilpasning til tørke. Typen forekommer ofte på stejle skrænter, hvilket medvirker til, at regnvand løber hurtigt af, og til at der opstår fysisk erosion som følge af havets nedbrydning og græssende dyrs tramp. Forstyrrelserne giver levesteder for de enårige arter.

Indikatorer

Artssammensætningen på tørt kalksandsoverdrev er i NOVANA programmet dokumenteret ved antal arter, antal enårige arter og de enårige arters andel af vegetationsdækket samt antal arter, der er følsomme og meget følsomme overfor eutrofiering, omlægning eller tilgroning. Naturtypens tilstand og udvikling er endvidere dokumenteret ved dækningen af mosser, græsser, bredbladede urter, samt forholdet mellem urter og græsser. Endelig er den samlede udbredelse af invasive arter og rynket rose inddraget som et udtryk for den plads, der er tilbage til de naturligt hjemmehørende arter - også på længere sigt.

Resultater 2004-2015

Tilstand

Der er i gennemsnit registreret 26 plantearter i 5 m cirklerne på tørt kalksandsoverdrev, og i en tredjedel af felterne er der mere end 30 arter. De hyppigst registrerede arter er almindelig hundegræs, rød svingel, gul snerre, lancet-vejbred, håret høgeurt og mark-frytle. Der er i gennemsnit registreret 8,1 arter i 5 m cirklerne, der er følsomme overfor kulturpåvirkning i form af eutrofiering, omlægning eller tilgroning, og omtrent hvert ottende felt rummer mere end 15 følsomme arter. De hyppigst registrerede følsomme arter er gul snerre, håret høgeurt, bidende stenurt, mark-krageklo, femhannet hønsetarm og nikkende limurt. Der er i gennemsnit registreret 1,5 arter i 5 m cirklerne, der er meget følsomme overfor kulturpåvirkning i form af eutrofiering, omlægning eller tilgroning, og i knap halvdelen af felterne er der ikke fundet meget følsomme arter. De hyppigst registrerede meget følsomme arter er eng-havre, knopnellike, glat rottehale, liden sneglebælg, blodrød storkenæb, ager-kohvede og knoldet mjødurt.

Der er i gennemsnit registreret 5 enårige arter i 5 m cirklerne, og i en ottendedel af felterne er der fundet mere end 10 enårige arter. De hyppigst registrerede enårige arter er blød hejre, femhannet hønsetarm, smalbladet vikke, humle-sneglebælg, bakke-forglemmigej og almindelig markarve. Når der vægtes for arternes dækningsgrader, udgør de enårige arter blot 2 % af vegetationsdækket. Det hænger sammen med, at de enårige arter har en meget lille bladbiomasse ift. eksempelvis de flerårige græsser.

Almindelig hundegræs, rød svingel, blød hejre, eng-havre, fladstrået rapgræs og de øvrige græsser udgør en væsentlig andel af vegetationsdækket med en samlet dækning på knap 60 %. Bredbladede urter dækker sammenlagt 60 % af jordoverfladen med gul snerre, lancet-vejbred, håret høgeurt, mark-bynke, ager-snerle og bidende stenurt som de hyppigste arter. De bredbladede urter udgør i gennemsnit halvdelen af registreringerne i pinpoint-analyserne, og i lidt mere end halvdelen af prøvefelterne er urterne mere fremherskende end græsser og halvgræsser.

Der er registreret invasive arter i knap en femtedel af prøvefelterne med tørt kalksandsoverdrev, og der er registreret rynket rose i 7 %. Øvrige hyppige arter er bjerg-fyr (5% af prøvefelterne) og canadisk bakkestjerne (4%). På 60 % af overvågningsstationerne er de invasive arter fraværende eller meget spredt forekommende.

Udvikling

Der er en signifikant stigning i udbredelsen af rynket rose på 0,4 % om året i perioden 2004-2015, mens der ikke er signifikante ændringer i de øvrige indikatorer for artssammensætningen på tørt kalksandsoverdrev.

Geografiske mønstre

Vegetationen i den sjællandske region er rigere på arter og arter, der er følsomme eller meget følsomme over for næringspåvirkning. Til gengæld er dækningen af græsser højere. I den østjyske region er dækningen af bredbladede urter højere, men der er også en større udbredelse af rynket rose.

Overvågningsdata viser endvidere, at der er signifikant flere følsomme og meget følsomme plantearter og en mindre forekomst af invasive arter inden for habitatområderne end uden for, mens der ikke er forskel på forekomsten af de øvrige indikatorer for artssammensætningen på tørt kalksandsoverdrev.

Sammenfatning

Vegetationen på tørt kalksandsoverdrev er relativt rig på bredbladede urter og arter, der er sårbare overfor næringspåvirkning og tilgroning. I forhold til de øvrige overdrevstyper er invasive arter relativt udbredte på tørt kalksandsoverdrev, og rynket rose er i fremgang, hvilket er klart ugunstigt.


Vegetationen på tørt kalksandsoverdrev er relativt rig på bredbladede urter og arter, der er følsomme overfor næringspåvirkning og tilgroning. Gul snerre er den hyppigst registrerede bredbladede urt på tørt kalksandsoverdrev. Foto: Peter Wind, AU