Aarhus Universitets segl

Hvor findes naturtypen?

Bøg på kalk er, med et samlet areal på 670 ha, en af de mindst udbredte skovnaturtyper i Danmark. Naturtypen findes kun i den kontinentale region, og det skønnes at 50 % af arealet ligger inden for habitatområderne. Beregninger af naturtypens udbredelsesområde og arealmæssige dækning er vist i Tabel 9150.1 og naturtypens udbredelsesområde, kendte forekomster og overvågningsstationer (2011-2016) er vist i Figur 9150.1.

Naturtypens udbredelsesområde

Naturtypens udbredelsesområde er defineret ved kendte forekomster af naturtypen samt en ekspertvurdering af potentielle forekomster uden for habitatområderne. Selvom de seneste beregninger viser, at udbredelsesområdet med bøg på kalk er mindre end tidligere beregnet, vurderes det at være stabilt og tilstrækkeligt stort til at opretholde naturtypen i hele dens variationsbredde i den kontinentale region. 

Naturtypens areal

Der er gennemført en fuldstændig kortlægning af naturtypens forekomster inden for habitatområderne som en del af NOVANA-programmets operationelle overvågning i perioden 2016-2018. I mangel af en kortlægning af naturtypens forekomster uden for habitatområderne er det kortlagte areal inden for opskaleret til det biogeografiske niveau ud fra en antagelse om, at der findes et tilsvarende areal uden for habitatområderne. 

Kortlægningen og beregningerne af det samlede areal med naturtypen har vist, at arealet med bøg på kalk er lidt større end tidligere rapporteret. Denne ændring kan dog ikke tages som udtryk for en reel fremgang i arealet.  Det er ukendt om naturtypens areal er tilstrækkeligt stort til at opretholde naturtypen i hele dens variationsbredde i den kontinentale region.


Tabel 9150.1.
  Udbredelsesområde og areal for bøg på kalk (9150) som afrapporteret til EU i 2007, 2013 og 2019. Den arealmæssige dækning af naturtypen er vist ved den samlede dækning i hele landet
 (afrundet), det kortlagte areal inden for habitatområderne og andelen af det samlede areal, der ligger inden for habitatområderne. Arealerne er vist for de to biogeografiske regioner og for hele landet.