Aarhus Universitets segl

Tilstand og udvikling 2007-2022

Tilstand 2017-2022

Overvågningsdata viser, at bøg på kalk er en basisk og relativt næringsrig skovtype. Bøg på kalk består af tæt bøgeskov med træer, som stadigvæk er i tilvækst, og bliver mørkere som følge af dette. Skovene er præget af forstlig drift med en begrænset vedplantediversitet, få store træer, få levende træer med hulheder og råd og en lav mængde dødt ved. I forhold til de øvrige skovtyper rummer naturtypen dog relativt meget dødt ved.

Geografiske mønstre

Bøg på kalk er en potentielt meget artsrig skovtype, som varierer fra frodig muldbund til træfjendsk skrivekridt, hvor træerne bliver klorotiske og begrænset i væksten. Når der er vækstbegrænsning for træerne, bliver skoven lysere med plads til en større artsrigdom af urter, buske og mere lyselskende træer. Også insektfaunaen ynder lyse og varme skovmiljøer. Tilsvarende ynder epifytiske mosser og laver at etablere sig på barken af langsomt voksende træer. 

Udvikling 2007-2022

Der er små tegn på forandring af tilstanden i bøg på kalk i perioden 2007-2022. Overvågningsdata viser, at skovene er blevet tættere og mørkere, idet der er en stigning i antallet af stammer og i dækningen af høje træer og buske og et fald i Ellenbergs indikatorværdi for lys i perioden. Vi ser også forandringer i urtefloraen i form af et fald i antallet af arter og også et fald i antal arter af vedplanter, buske og insektbestøvede vedplanter. Der er ingen signifikante forandringer i antallet af store træer, mængden af dødt ved samt antal skovindikatorarter. Overordnet viser overvågningsdata, at skovdriften ikke er intensiveret, mens der ikke er konsistent evidens for at skovdriften er ekstensiveret i perioden. Vi tolker det faldende antal arter som en respons på en skovtype, som er præget af det dominerende skyggetræ bøg, og hvor der mangler naturlige forstyrrelser, især i form af græsning, som kan åbne kronedækket og tillade større lysindfald. Da plantearterne i skovbundens urteflora overvejende er flerårige og langlivede, kan den observerede tilbagegang godt være et respons på ugunstige levevilkår gennem meget lang tid.

9150 Bøg på kalk, foto: Peter Wind, AUBøg på kalk er en basisk og relativt næringsrig skovtype, der består af tæt bøgeskov. Bøgeskov på kalk ved Møns Klint.
Foto: Peter Wind, AU

Datagrundlag i overvågningen

Overvågningsstationer

Der er udlagt 19 overvågningsstationer med fokus på at dokumentere tilstand og udvikling af naturtypen bøg på kalk. Heraf er 9 stationer udlagt i 2007 og i 2011 blev stationsnettet udvidet med yderligere 10 stationer (Tabel 9150.5a). I de tre programperioder blev naturtypen også registreret i et eller flere prøvefelter på hhv. 2, 0 og 0 skovstationer udlagt for en anden skovtype. Sammenlagt er bøg på kalk således registreret på 11, 19 og 19 stationer. Fra anden programperiode ligger omtrent halvdelen af stationerne inden for habitatområderne (Figur 9150.60) og det samme gør 50 % af det skønnede areal med naturtypen.

Tabel 9150.5a. Oversigt over overvågningsstationer for bøg på kalk i de tre programperioder (2007-2022) og deres placering hhv. inden for - og uden for habitatområderne. ”Primære” er antal stationer, der er udlagt med fokus på bøg på kalk, og hvor hovedparten af prøvefelterne typisk tilhører denne naturtype. ”Øvrige” er stationer udlagt med fokus på en anden skovtype, men hvor et eller flere prøvefelter ligger i partier med bøg på kalk. *Enkelte stationer har prøvefelter både inden for og uden for habitatområderne og tæller med begge steder.

Overvågningsstationer
Bøg på kalk

Programperioder

2007-2010

2011-2016

2017-2022

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Inden for habitatområderne

9

2

11*

0

11*

0

Uden for habitatområderne

0

0

9*

0

9*

0

Samlet

9

2

19

0

19

0

11

19

19

Prøvefelter

Der er sammenlagt foretaget 837 registreringer med bøg på kalk i perioden 2007-2022, med en dokumentation af skovstruktur og vegetationens sammensætning af plantearter efter metoderne til overvågning af skovhabitatnaturtyper (Tabel 9150.5b). Der er endvidere udtaget 169 jordprøver til måling af pH, C/N-forhold  og/eller basemætning. I den første programperiode er også foretaget 28 registreringer af bøg på kalk efter metoderne til overvågning af lysåbne naturtyper (og dermed uden dokumentation af skovstruktur), der ikke indgår i analyserne af skovenes tilstand og udvikling.

Indikatorer

På baggrund af NOVANA programmets prøvetagning er udvalgt en række indikatorer, der er egnede til at vurdere naturtypens tilstand og udvikling. Indikatorerne relaterer sig til vegetationens sammensætning af arter og diversitet, vegetationsstruktur, skovstruktur, indikatorværdier samt jordprøver.

Figur 9150.60. Kort over stationer med bøg på kalk i perioden 2017-2022 (se Tabel 9150.5a). Farverne angiver om stationerne ligger inden for (lyseblå symboler) eller uden for (mørkeblå) habitatområderne (efter grænsejusteringerne i november 2008).


Tabel 9150.5b. Oversigt over antal registreringer af vegetation og skovstruktur samt jordbundsanalyser i prøvefelter i bøg på kalk i perioden 2007-2022 hhv. inden for og uden for habitatområderne. I første programperiodes skovovervågning (2007-2010) blev prøvefelterne overvåget årligt, mens de blev overvåget en gang i perioden i anden (2011-2016) og tredje (2017-2022) programperiode.