Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Elle- og askeskov (91E0)

 

91E0

*Elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld

De danske beskrivelser af naturtypen 

91E0

*Alluvial forests with Alnus glutinosaandFraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

EU's beskrivelser af naturtypen

*Prioriteret naturtype, der er særligt truet på europæisk plan.

Om elle- og askeskov

Elle- og askeskov findes på naturlig næringsrig, kalkholdig og ret fugtig jordbund. Skoven er typisk domineret af el, ask og andre vådbundstolerante og grundvandselskende træarter. Den er relativ artsrig både i bundflora og træartssammensætning.