Aarhus Universitets segl

Tilstand og udvikling 2007-2022

Tilstand 2017-2022

Overvågningsdata viser, at elle- og askeskovene er en basisk og relativt næringsrig naturtype med stor diversitet af plantearter. På trods af den meget høje stammetæthed er skovene relativt lyse, hvilket hænger sammen med, at den dominerende træart (rødel) slipper relativt meget lys gennem kronelaget. Elle- og askeskovene har relativt høje niveauer af dødt ved. Elle- og askeskove er fugtige levesteder, der varierer fra naturlig våd til delvist afvandet skov og der er en lav dækning af synligt vand i sommerperioden.

Geografiske mønstre

De overvågede skove findes i alle fire regioner, men med hovedvægten i de to østlige regioner. Overvågningsdata viser, at der er små regionale forskelle i tilstanden i elle- og akseskovene. Der er ikke væsentlige forskelle i skovstrukturen i de to østlige regioner, der rummer mere end 80 af stationerne, dog er der relativt mange store træer og trunter med en diameter over 70 cm i den sjællandske region, ligesom pH i jordvandet er relativt lav og der er en højere dækning af synligt vand. I den nordjyske region, der rummer en mindre del af stationerne, adskiller skovene sig ved, at der er relativt lidt dødt ved, færre trunter og levende træer med hulheder, men flere med rådne partier. Her er også færre arter af buske og insektbestøvede vedplanter end i de tre andre regioner, ligesom der er registreret få skovindikatorarter og en lav udbredelse af invasive arter. Skovene i Vestjylland er karakteriseret ved fraværet af store træer og trunter, lavere mængder dødt ved end gennemsnittet, flere træer og buske med en diameter over 10 cm, men også relativt mange levende træer med hulheder. 

Godt halvdelen af overvågningsstationerne for elle- og askeskov ligger inden for habitatområderne. Overvågningsdata viser, at der er nogen forskelle i tilstanden inden for og uden for habitatområderne. Inden for habitatområderne er der færre arter af vedplanter, buske og insektbestøvede vedplanter, men også en signifikant mindre udbredelse af invasive arter end uden for. Skovene inden for habitatområderne er også lidt lysere med en lavere dækning af høje vedplanter og en lavere kronedækning, men de adskiller sig også ved at have lavere pH i jordbunden. 

Udvikling 2007-2022

Der er nogen tegn på forandring af tilstanden i elle- og askeskov i perioden 2007-2022. Overvågningsdata viser, at skovene er blevet tættere og mørkere, idet der er en stigning i antallet af stammer og i dækningen af høje og lave træer og buske og en stigning i kronedækket i perioden. Desuden ser vi et faldende C/N-forhold, der kan tyde på ophobning af kvælstof fra atmosfærisk deposition eller en stigende omsætning af jordens organiske kulstof. Vi ser også forandringer i urtefloraen i form af et fald i antallet af arter, antal arter af vedplanter, antal arter af buske og insektbestøvede vedplanter. Der er en stigning i antallet af store træer, og mængden af liggende og nedbrudt dødt ved, hvilket peger på at skovene er forvaltet mindre intensivt. Der er dog også et signifikant fald i antallet af trunter i skovene, som tegn på en tilbagegang i udbredelsen af gammel naturlignende skov eller skove med stævningsdrift. Der er ingen signifikante forandringer i mængden af stående dødt ved eller antallet af skovindikatorarter i skovene. Overordnet viser overvågningsdata, at skovdriften ikke er intensiveret i perioden, mens der ikke er konsistent evidens for at skovdriften er ekstensiveret i perioden. Vi tolker det faldende antal arter i urtefloraen som en respons på en skovtype, hvor der mangler naturlige forstyrrelser, som kan åbne kronedækket og tillade større lysindfald. De manglende naturlige forstyrrelser er især græsning, men afvanding af skovene kan også spille en rolle nogle steder. Da plantearterne i skovbundens urteflora overvejende er flerårige og langlivede, kan den observerede tilbagegang godt være et respons på ugunstige levevilkår gennem meget lang tid.

På trods af den meget høje stammetæthed er elle- og askeskovene relativt lyse, hvilket hænger sammen med, at den dominerende træart (rødel) slipper relativt meget lys gennem kronelaget.
Foto: Peter Wind, AU

Datagrundlag i overvågningen

Overvågningsstationer

I 2007 blev udlagt 13 overvågningsstationer for elle- og askeskov og i 2011 blev stationsnettet udvidet med yderligere 47 stationer (Tabel 91E0.5a). I de tre programperioder blev naturtypen også registreret i et eller flere prøvefelter på hhv. 37, 7 og 7 skovstationer udlagt for en anden skovtype. Sammenlagt er elle- og askeskov således registreret på 50, 67 og 67 stationer, der fra anden programperiode er næsten ligeligt fordelt inden for og uden for habitatområderne (Figur 91E0.60).

Tabel 91E0.5a. Oversigt over overvågningsstationer for elle- og askeskov i de tre programperioder (2007-2022) og deres placering hhv. inden for - og uden for habitatområderne. ”Primære” er antal stationer, der er udlagt med fokus på elle- og askeskov, og hvor hovedparten af prøvefelterne typisk tilhører denne naturtype. ”Øvrige” er stationer udlagt med fokus på en anden skovtype, men hvor et eller flere prøvefelter ligger i partier med elle- og askeskov. Enkelte stationer har prøvefelter både inden for og uden for habitatområderne og tæller med begge steder.

Overvågningsstationer
Elle- og askeskov

Programperioder

2007-2010

2011-2016

2017-2022

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Inden for habitatområderne

13

36

33

5

33

4

Uden for habitatområderne

0

1

27

2

27

3

Samlet

13

37

60

7

60

7

50

67

67

Prøvefelter

Der er sammenlagt foretaget 1.999 registreringer med elle- og askeskov i perioden 2007-2022, med en dokumentation af skovstruktur og vegetationens sammensætning af plantearter efter metoderne til overvågning af skovhabitatnaturtyper (Tabel 91E0.5b). Der er endvidere udtaget 244 jordprøver til måling af C/N-forhold og/eller basemætning og 236 målinger af pH i jordvand . I den første programperiode er også foretaget 386 registreringer af elle- og askeskov efter metoderne til overvågning af lysåbne naturtyper (og dermed uden dokumentation af skovstruktur), der ikke indgår i analyserne af skovenes tilstand og udvikling.

Indikatorer

På baggrund af NOVANA programmets prøvetagning er udvalgt en række indikatorer, der er egnede til at vurdere naturtypens tilstand og udvikling. Indikatorerne relaterer sig til vegetationens sammensætning af arter og diversitet, vegetationsstruktur, skovstruktur, indikatorværdier samt jord- og vandprøver.

Figur 91E0.60. Kort over stationer med elle- og askeskov i perioden 2017-2022 (se Tabel 91E0.5a). Farverne angiver om stationerne ligger inden for (lyseblå symboler) eller uden for (mørkeblå) habitatområderne (efter grænsejusteringerne i november 2008).


Tabel 91E0.5b. Oversigt over antal registreringer af vegetation og skovstruktur samt jordbundsanalyser og vandprøver i prøvefelter i elle- og askeskov i perioden 2007-2022 hhv. inden for og uden for habitatområderne. I første programperiodes skovovervågning (2007-2010) blev prøvefelterne overvåget årligt, mens de blev overvåget en gang i perioden i anden (2011-2016) og tredje (2017-2022) programperiode.