Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvor findes naturtypen?

Skovbevokset tørvemose er, med et samlet areal på 5.290 ha, en af de mere udbredte skovnaturtyper i Danmark. Naturtypen har sin hovedudbredelse i den kontinentale region, og det skønnes at 67 % af arealet ligger inden for habitatområderne. Beregninger af naturtypens udbredelsesområde og arealmæssige dækning er vist i Tabel 91D0.1 og naturtypens udbredelsesområde, kendte forekomster og overvågningsstationer (2011-2016) er vist i Figur 91D0.1.

Naturtypens udbredelsesområde

Naturtypen findes spredt i hele landet. De seneste beregninger viser, at udbredelsesområdet med skovbevokset tørvemose er uændret i forhold til tidligere beregninger, og det vurderes at være stabilt og tilstrækkeligt stort til at opretholde naturtypen i hele dens variationsbredde i begge biogeografiske regioner.

Naturtypens areal

Der er gennemført en fuldstændig kortlægning af naturtypens forekomster inden for habitatområderne som en del af NOVANA-programmets operationelle overvågning i perioden 2016-2018. I mangel af en kortlægning af naturtypens forekomster uden for habitatområderne er det kortlagte areal inden for opskaleret til det biogeografiske niveau ud fra en række antagelser. Danmarks Skovstatistik (NFI) har dokumenteret forekomster af skovbevokset tørvemose i relativt mange prøveflader og fordelingen af disse er derfor anvendt til at beregne den arealmæssige dækning uden for habitatområderne.

Kortlægningen har vist, at arealet med skovbevokset tørvemose er lidt mindre end rapporteret i 2013, mens beregningerne af det samlede areal med naturtypen peger på, at arealet er lidt større. Disse forskelle kan dog ikke tages som udtryk for en reel ændring i arealet. Naturtypens areal vurderes at være stabilt og tilstrækkeligt stort til at opretholde naturtypen i hele dens variationsbredde i begge biogeografiske regioner.

Tabel 91D0.1
Tabel 91D0.1.
Udbredelsesområde og areal for skovbevokset tørvemose (91D0) som afrapporteret til EU i 2007, 2013 og 2019. Den arealmæssige dækning af naturtypen er vist ved den samlede dækning i hele landet (afrundet), det kortlagte areal inden for habitatområderne og andelen af det samlede areal, der ligger inden for habitatområderne. Arealerne er vist for de to biogeografiske regioner og for hele landet.