Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kontrolovervågningsdata 2004-2015

Sammenfatning

Tilstand

Overvågningsdata viser, at skovbevokset tørvemose findes på moderat næringsfattig bund med relativt gode lysforhold og begrænsede forstlige indgreb. De skovbevoksede tørvemoser er fugtige levesteder, og kun få af skovene er egentlig våde.

Udvikling

Der er tegn på en forværring af tilstanden i skovbevokset tørvemose i perioden 2007-2016. Således viser overvågningsdata et fald i mængden af dødt ved, ligesom der er tegn på, at skovene er blevet mørkere, idet kronedækningen og dækningen af høje vedplanter er steget i perioden.

Geografiske mønstre

De overvågede skove findes i alle fire regioner, men med hovedvægten i de nord- og østjyske regioner. Overvågningsdata viser, at der er væsentlige regionale forskelle i tilstanden af de skovbevoksede tørvemoser. I den østjyske region, hvor der er flest overvågningsstationer for naturtypen, er der registreret flest arter, og diversiteten af buske og insektbestøvede vedplanter er også lidt højere end i især den nordjyske og sjællandske region. Her er endvidere en højere pH i jordbunden og en større andel af næringselskende og fugtighedskrævende arter. I de sjællandske skove er vegetationen fattigere på arter end i de øvrige regioner, men der er en større udbredelse af laver. Skovstrukturen afviger markant med væsentligt flere store træer, større mængder dødt ved, større dækning af høje vedplanter og en større kronedækning, men også færre levende træer med mikrohabitater i form af hulheder og rådne partier. Skovene i den vestlige region rummer færre skovindikatorarter, men flere invasive arter end de øvrige tre regioner, ligesom jordbundens pH er noget lavere. Her er også væsentligt flere træer og buske med en diameter over 10 cm, færre store træer og stort set intet dødt ved, men flere levende træer med mikrohabitater i form af hulheder og rådne partier.

Overvågningsdata peger på, at tilstanden er lidt ringere i skovbevoksede tørvemoser inden for habitatområderne end uden for. Således er der signifikant færre arter i 5 m cirklerne og færre arter af insektbestøvede vedplanter i 15 m cirklerne inden for habitatområderne end uden for. Der er også signifikant færre træer og buske med en diameter over 10 cm og færre levende træer med mikrohabitater i form af hulheder, men også flere store træer inden for habitatområderne. Endelig er jordbundens pH lavere inden for habitatområderne, mens C/N-forholdet er højere. Der er ikke signifikant forskel på de øvrige indikatorer for skovbevokset tørvemose.