Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kontrolovervågningsdata 2004-2015

Sammenfatning

Tilstand

Vegetationen på kystklinterne er relativt artsrig, men med få arter, der er følsomme overfor kulturpåvirkning, især i form af eutrofiering. Invasive arter er relativt udbredte på kystklinterne. Vegetationen på kystklinterne er åben og lavtvoksende med en høj dækning af blottet substrat, hvilket tyder på, at skrænterne er udsat for erosion. En ganske lille andel af arealet med kystklint er udsat for regelmæssig saltpåvirkning. Næringsstatus for kystklinterne er generelt relativt høj, hvilket kan skyldes eutrofiering fra højereliggende dyrkningslandskaber, men det kan også skyldes blotlægningen af friske jordlag med fri adgang for planterne til jordens næringsstoffer.

Udvikling

Da kystklinterne først er overvåget fra 2011, er der ikke beregnet udviklingstendenser.

Geografiske mønstre

Der er nogen forskelle på tilstanden af kystklinter og -klipper i de to regioner, der er udlagt overvågningsstationer i.  I perioden 2011-2015 er udelukkende udlagt stationer på lokaliteter med kystklinter, og kystklipperne på Bornholm er ikke omfattet af stationsnettet. Generelt er tilstanden på de sjællandske kystklinter bedre end i Østjylland og på Fyn. Således er vegetationen i den sjællandske region rigere på følsomme og meget følsomme plantearter, og der er også en større andel arter, der er tilpasset mere næringsfattige levesteder, og en lavere dækning af græsser. Invasive arter er væsentlig mere udbredte på kystklinter i den østjyske region. Kystklinterne i den sjællandske region er også karakteriseret ved en højere dækning af lave vedplanter og en højere gennemsnitlig vegetationshøjde end i den østjyske region, men også en lavere dækning af høje vedplanter. Endelig er vegetationen på de sjællandske kystklinter mere påvirkede af salt fra havet. 

Da der kun er udlagt ganske få overvågningsstationer inden for habitatområderne, har det ikke været muligt at analysere, om der er signifikant forskel på tilstanden inden for - og uden for habitatområderne.