Aarhus Universitets segl

Hvor findes naturtypen?

Vadegræssamfund findes i Vadehavet og en række steder langs kysten af Kattegat, herunder i Mariager Fjord i Østjylland. Naturtypen spreder sig langs de beskyttede kyster, ofte på bekostning af arealer med enårig strandengsvegetation (1310).

Vadegræssamfund er, med et samlet areal på 83 ha, en af de mindst udbredte lysåbne terrestriske naturtyper i Danmark. Naturtypen har sin hovedudbredelse i den atlantiske region og det skønnes at 82 % af arealet ligger inden for habitatområderne. Beregninger af naturtypens udbredelsesområde og arealmæssige dækning er vist i Tabel 1320.1 og naturtypens udbredelsesområde, kendte forekomster og overvågningsstationer (2011-2016) er vist i Figur 1320.1.

Naturtypens udbredelsesområde

Naturtypens udbredelsesområde er defineret ved kendte forekomster af naturtypen samt strandenge inden for udbredelsesområdet for Spartina (NOBANIS), der er vejledende registreret som omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Selvom de seneste beregninger viser, at udbredelsesområdet med vadegræssamfund er lidt mindre end tidligere beregnet, vurderes det at være stabilt og tilstrækkeligt stort til at opretholde naturtypen i hele dens variationsbredde i begge biogeografiske regioner.

Naturtypens areal

Der er gennemført en fuldstændig kortlægning af naturtypens forekomster inden for habitatområderne som en del af NOVANA-programmets operationelle overvågning i perioden 2016-2018. I mangel af en kortlægning af naturtypens forekomster uden for habitatområderne er det kortlagte areal inden for opskaleret til det biogeografiske niveau ud fra en række antagelser. Selvom en mindre del af naturtypens areal (39%) ligger indenfor arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, vurderes naturtypen at ligge i tilknytning til § 3-strandeng. Vadegræssamfundet ligger således typisk på vandsiden af strandengene.

Kortlægningen og beregningerne af det samlede areal med naturtypen har vist, at arealet med vadegræssamfund er meget mindre end tidligere rapporteret. Disse ændringer kan dog ikke tages som udtryk for en reel tilbagegang i arealet. Naturtypens areal vurderes tilstrækkeligt stort til at opretholde naturtypen i hele dens variationsbredde i begge biogeografiske regioner, omend det er usikkert om arealet er i tilbagegang som følge af havstigninger (Moeslund m.fl. 2011).

Tabel 1320.1. Udbredelsesområde og areal for vadegræssamfund (1320) som afrapporteret til EU i 2007, 2013 og 2019. Den arealmæssige dækning af naturtypen er vist ved den samlede dækning i hele landet, det kortlagte areal inden for habitatområderne og andelen af det samlede areal, der ligger inden for habitatområderne. Arealerne er vist for de to biogeografiske regioner og for hele landet.

Referencer

  • Moeslund, J.E., Arge, L., Bocher, P.K., Nygaard, B. & Svenning, J.C. (2011): Geographically comprehensive assessment of salt-meadow vegetation–elevation relations using LiDAR. Wetlands, 31, pp. 471-482.[