Aarhus Universitets segl

Tilstand og udvikling (2011-2022)

Tilstand 2017-2022

Overvågningsdata viser, at selvom vegetationsdækket er højt og tæt, er en mindre del af vadegræssamfundene i tidlige successionsstadier med en relativt lavtvoksende og åben vegetation med enårige arter i bunden. Vegetationen i vadegræssamfund er relativt artsfattig med meget få arter, der er følsomme overfor næringsbelastning, afvanding og tilgroning, og de bredbladede urter er spredt forekommende. Der er ikke registreret synlige tegn på græsning i prøvefelterne med vadegræssamfund. Der er registreret invasive arter i ét af prøvefelterne, hvilket svarer til 4 %. Overvågningsdata tyder endvidere på, at synligt vand dækker en relativt stor del af naturtypens areal. Der er kun målt pH i ganske få prøvefelter i vadegræssamfund, og da der ikke findes Ellenberg-værdier for arten hybrid-vadegræs (Spartina x townsendii), har det ikke været muligt at beregne gennemsnitlige indikatorværdier for naturtypens næringsstatus.

Geografiske mønstre

Vadegræssamfund findes primært i Nordjylland, i mindre omfang i Vestjylland, mens der ikke er udlagt overvågningsstationer i de to østlige regioner. Datagrundlaget er derfor ikke tilstrækkeligt stort til en regional opdeling, og da alle prøvefelter ligger inden for habitatområderne, er det ikke muligt at vurdere, om der er forskel på tilstanden inden for - og uden for habitatområderne.

Udvikling 2011-2022

Da vadegræssamfund først er overvåget fra 2011, og der efterfølgende kun er få 5 m cirkler med tilstrækkelig gentagen overvågning, er der ikke beregnet udviklingstendenser.

Vegetationsdækket er højt og tæt med dominans af almindelig vadegræs i hovedparten af prøvefelterne. Dog er en mindre del af vadegræssamfundene i tidlige successionsstadier med en relativt lavtvoksende og åben vegetation med enårige arter i bunden.
Foto: Peter Wind, AU

Datagrundlag i overvågningen

Overvågningsstationer

Der er udlagt 156 overvågningsstationer med fokus på at dokumentere tilstand og udvikling af naturtyperne enårig strandengsvegetation (1310), vadegræssamfund (1320) og strandeng (1330) og de er alle overvåget siden 2011. Vadegræssamfund er registreret på 6 af stationerne i anden og 4 i tredje programperiode (Tabel 1320.5a).

Naturtypen er også registreret i et mindre antal prøvefelter på enkelte af de strandengsstationer, der blev udlagt i den første programperiode og er således sammenlagt overvåget på 3, 7 og 5 stationer, der udelukkende ligger inden for habitatområderne (Figur 1320.60). Stort set alle stationer ligger inden for habitatområderne (Figur 1320.60) og det samme gør 82 % af det skønnede areal med naturtypen.

Tabel 1320.5a. Oversigt over overvågningsstationer for vadegræssamfund i de tre programperioder (2004-2022) og deres placering hhv. inden for - og uden for habitatområderne. ”Primære” er antal stationer, der er udlagt med fokus på enårig strandengsvegetation (1310), vadegræssamfund (1320) og strandeng (1330), og hvor hovedparten af prøvefelterne typisk tilhører en eller flere af disse naturtyper. ”Øvrige” er stationer udlagt med fokus på en anden habitatnaturtype, men hvor et eller flere prøvefelter ligger i partier med vadegræssamfund.

Overvågningsstationer

Programperioder

2004-2010

2011-2016

2017-2022

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Inden for habitatområderne

0

3

6

1

4

1

Uden for habitatområderne

0

0

0

0

0

0

Samlet

0

3

6

1

4

1

3

7

5

Prøvefelter

Der er sammenlagt foretaget 116 registreringer i prøvefelter med vadegræssamfund i perioden 2004-2022, med en dokumentation af vegetationens struktur og sammensætning af plantearter efter metoderne til overvågning af lysåbne habitatnaturtyper (Tabel 1320.5b). Der er endvidere udtaget en enkelt jordprøve til måling af pH.

Indikatorer

På baggrund af NOVANA programmets prøvetagning er udvalgt en række indikatorer, der er egnede til at vurdere naturtypens tilstand og udvikling. Indikatorerne relaterer sig til vegetationens sammensætning af arter og diversitet, vegetationsstruktur, indikatorværdier samt jord-, vand- og planteprøver.

Figur 1320.60. Kort over stationer med vadegræssamfund i perioden 2017-2022 (se Tabel 1320.5a). Farverne angiver om stationerne ligger inden for (lyseblå symboler) eller uden for (mørkeblå) habitatområderne (efter grænsejusteringerne i november 2008).


Tabel 1320.5b. Oversigt over antal registreringer af arter og strukturer samt indsamlinger af jordprøver i prøvefelter for vadegræssamfund i perioden 2004-2022 hhv. inden for og uden for habitatområderne. Naturtypen er først omfattet af en systematisk overvågning fra 2011. Prøvefelterne blev overvåget en gang i perioden i anden (2011-2016) og tredje (2017-2022) programperiode.