Aarhus Universitets segl

Kortlægning (2016-2019)

Sammenfatning

I perioden 2016-2019 er kortlagt 68 ha med vadegræssamfund fordelt på 19 forekomster og 5 habitatområder. Inden for den gamle habitatområdeafgrænsning (før 2018) har kortlægningen ført til en 70 % reduktion af det kendte areal med naturtypen i forhold til den forrige kortlægning (2010-2012). Denne ændring afspejler ikke nødvendigvis en reel tilbagegang i arealet i denne størrelsesorden.

Justeringerne af Natura-2000 områdernes grænser har ikke medført en forøgelse af det kortlagte areal med vadegræssamfund.

Naturtilstanden er god eller høj på 26 % af arealet, mens ingen forekomster har dårlig naturtilstand og hele 73 % af arealet har ringe naturtilstand. Strukturtilstanden er markant højere end artstilstanden og 83 % af arealet har høj eller god strukturtilstand, mens 26 % af arealet har høj eller god artstilstand. Antallet af arter er lav ift. de øvrige strand- og strandengstyper og de lysåbne naturtyper som helhed. Det er primært dækningen af bar jord, græs- og urtevegetationens højdefordeling (lave, middelhøje og høje græsser og urter), andelen af arealet med græsning, samt fraværet af positive naturtypekarakteristiske strukturer, der har trukket strukturindekset ned fra en optimal tilstand for naturtypen.

Strukturtilstanden er markant højere end i den forrige kortlægning (2010-2012), mens artstilstanden er markant ringere. De gennemsnitlige ændringer kan ikke direkte tages som udtryk for omfanget af de forandringer i tilstanden, der er sket inden for habitatområderne i perioden. Således er det kortlagte areal og antallet af forekomster med naturtypen ikke ens i de to kortlægningsperioder, ligesom der er foretaget tilpasninger af kortlægningsmetoderne.