Aarhus Universitets segl

Naturtilstand

Den tredje kortlægning inden for den nye afgrænsning af habitatområderne (2016-2019) viser, at 56 % af arealet med rigkær og 48 % af forekomsterne med naturtypen har høj eller god naturtilstand (se Figur 7230.102). Enkelte arealer har dårlig naturtilstand, mens 5 % af arealet og 6 % af forekomsterne har ringe naturtilstand og er dermed afhængige af en større indsats for at opnå en gunstig tilstand. Den gennemsnitlige indeksværdi for naturtilstand er på 0,59 for de 2.434 forekomster med rigkær (Tabel 7230.102). Justeringerne af Natura 2000-områdernes grænser har ikke medført væsentlige ændringer i den gennemsnitlige tilstand (Figur 7230.102 og Tabel 7230.102), men udvidelsen omfatter primært arealer med relativt god strukturtilstand og lav artstilstand. Figur 7230.101 viser andelen af rigkærene i høj eller god naturtilstand i de 134 habitatområder, hvor naturtypen er kortlagt inden for de nye afgrænsninger. Det ses, at der er stor forskel på tilstanden i de forskellige habitatområder, men ingen tydelige geografiske mønstre i fordelingen.

Naturtilstanden er en sammenvejning af naturtypens struktur- og artstilstand. Der er ikke væsentlige forskelle på struktur- og artstilstanden i rigkærene og de gennemsnitlige indeksværdier er på hhv. 0,62 og 0,59 (Tabel 7230.102). Der er en noget mindre arealandel i god strukturtilstand (35 % af arealet) end i den tilsvarende artstilstandsklasse (53 %), men samtidig er arealandelen i høj tilstand mere end dobbelt så stor. Det gennemsnitlige naturtilstandsindeks (Tabel 7230.102) og andelen af arealet i høj eller god naturtilstandsklasse (Figur 7230.102) stiger gennem de tre kortlægninger. Disse ændringer dækker over en stigning i strukturindekset og andelen af arealet i den bedste strukturtilstandsklasse, særligt fra første til anden kortlægning (se også afsnit om strukturindikatorerne), mens artstilstanden viser en marginal stigning.

Figur 7230.102. Fordelingen af de kortlagte arealer på de fem tilstandsklasser (høj, god, moderat, ringe og dårlig) for naturtypen rigkær (den øverste figur). Til venstre er vist naturtypens naturtilstand, i midten strukturtilstanden og til højre artstilstanden. Tilstandsklasserne er vist for 1) første kortlægningsrunde (2004-2006), 2) anden kortlægningsrunde (2010-2012), samt tredje kortlægningsrunde (2016-2019) med 3a) den gamle afgrænsning og 3b) den nye afgrænsning af habitatområderne. Fordelingen er som udgangspunkt vist som den procentvise andel af arealet (hvor hver forekomst er vægtet ved dets areal), men kan via dropdown-menuen også vises som antal kortlagte forekomster og det kortlagte areal (i ha) i hver tilstandsklasse. Den nederste figur viser fordelingen i tilstandsklasserne for en valgbar naturtype, alle de lysåbne terrestriske naturtyper samlet, eller samme naturtype med en anden opgørelsesmetode (antal, areal i ha eller areal i %).

Se tidligere rapporteringer:

Se indeksværdier:

  • Naturtilstand