Aarhus Universitets segl

Tilstand og udvikling 2004-2022

Tilstand 2017-2022

Tilstanden i rigkær er meget varieret, både med hensyn til artssammensætning, hydrologi, vegetationsstruktur og næringsstatus. Vegetationen er relativt artsrig med en høj dækning af bredbladede urter og arter, der er følsomme overfor afvanding, næringspåvirkning og tilgroning samt en sporadisk forekomst af invasive arter. Til gengæld er de meget følsomme plantearter fraværende på en væsentlig andel af rigkærene, hvilket tyder på, at de har været udsat for afvanding og/eller eutrofiering. Der er en relativt begrænset opvækst af vedplanter, men den gennemsnitlige vegetationshøjde er over typens optimum, hvilket hænger sammen med den relativt begrænsede udbredelse af græsning, men antageligt også tidligere afvanding og/eller eutrofiering. Rigkær rummer en stor variation i pH og næringsstofstatus, men generelt er en væsentlig del af arealet noget præget af intern eller ekstern eutrofiering. Den høje tilgængelighed af fosfor i forhold til kvælstof, indikerer at rigkærene er kvælstofbegrænsede. Den hydrologiske tilstand i rigkær varierer meget fra fugtige til meget våde levesteder. 

Geografiske mønstre

De overvågede rigkær findes især i Østjylland og på Fyn, og i mindre omfang i de tre øvrige regioner. Overvågningsdata viser, at der er nogen regionale forskelle i tilstanden af rigkær. I den nordjyske og sjællandske region er vegetationen rigere på arter, der er meget følsomme over for næringspåvirkning, omlægning, afvanding og tilgroning. I de nordjyske rigkær er der en højere ratio mellem kvælstof og fosfor, hvilket i tyder på, at rigkærslokaliteterne her i højere grad er fosforbegrænsede end i resten af landet. I den sjællandske region er dækningen af græsser højere og dækningen af mosser lavere, ligesom der er en større udbredelse af græsning, en lavere dækning af høje vedplanter og en lavere vegetationshøjde end i de øvrige dele af landet. I Vestjylland er græsning mindre udbredt, vedplantedækningen er højere og mosserne dækker en større del af jordoverfladen. 

Overvågningsstationerne for rigkær ligger overvejende uden for habitatområderne. Overvågningsdata viser, at tilstanden er væsentlig bedre inden for - end uden for habitatområderne. Således er der flere arter og arter, der er følsomme eller meget følsomme overfor afvanding, eutrofiering, omlægning eller tilgroning inden for end uden for habitatområderne. Til gengæld er der også en større dækning af græsser, og en lavere dækning af bredbladede urter og halvgræsser. Der er en signifikant større udbredelse af græsning og rydning inden for habitatområderne end uden for, hvilket afspejler sig i en lavere vegetationshøjde. Der er også en signifikant højere dækning af lave vedplanter inden for habitatområderne. Overvågningsdata viser også, at der er en signifikant højere pH i vandet, samt en lavere gennemsnitlig næringsratio og Ellenbergs indikatorværdi for næringsstof inden for - end uden for habitatområderne. Der er også et lavere indhold af kvælstof og fosfor i kærmosserne inden for habitatområderne, mens ratioen mellem kvælstof og fosfor er højere. Det peger samlet på, at rigkær inden for habitatområderne har en lavere tilgængelighed af næringsstoffer end inden for. Der er dog også en signifikant større mængde plantetilgængeligt fosfor i jordbunden i rigkær inden for. 

Udvikling 2004-2022

Der er tydelige tegn på en forværring af tilstanden i rigkær i perioden 2004-2022. Overvågningsdata viser således tegn på tilgroning ved en signifikant stigning i vegetationshøjden og i dækningen af høje vedplanter. Der er endvidere en signifikant stigning i de næringselskende arters andel af vegetationen, men også et signifikant fald i fosforindholdet i spidserne af kærmosser, en stigning i ratioen mellem kvælstof og fosfor og i jordvandets pH. Endelig viser overvågningsdata at rigkærene er blevet lidt vådere i perioden, hvilket formodentlig kan tilskrives klimatiske forandringer med øgede nedbørsmængder. Disse forandringer kan forklare det signifikant fald i artsrigdommen udtrykt ved antal arter og antal arter, der er følsomme og meget følsomme overfor afvanding, eutrofiering, omlægning eller tilgroning.

Tilstanden i rigkær er meget varieret, både med hensyn til artssammensætning, hydrologi, vegetationsstruktur og næringsstatus. Rigkær på strandeng med artsrigt knoldkær ved Mariager Fjord.
Foto: Henriette Bjerregaard, MST

Datagrundlag i overvågningen

Overvågningsstationer

Der er udlagt 281 overvågningsstationer med fokus på at dokumentere tilstand og udvikling af naturtypen rigkær. Heraf er 112 stationer udlagt i 2004, fordelt på 20 intensive stationer, der blev overvåget årligt og 92 ekstensive stationer, der blev overvåget én gang i perioden 2004-2010. Yderligere 169 stationer blev udlagt for rigkær i 2011 (Tabel 7230.5a). På grund af manglende ressourcer er overvågningen af 67 rigkærsstationer, der især ligger uden for habitatområderne, ikke gentaget i tredje programperiode.

Naturtypen er også registreret i et mindre antal prøvefelter på stationer udlagt for en anden habitatnaturtype (fx tidvis våd eng og kildevæld) og er således sammenlagt overvåget på 223, 291 og 235 stationer. Fra anden programperiode ligger hovedparten af stationerne uden for habitatområderne (Figur 7230.60) og det samme gør 65 % af det skønnede areal med naturtypen.

Tabel 7230.5a. Oversigt over overvågningsstationer for rigkær i de tre programperioder (2004-2022) og deres placering hhv. inden for - og uden for habitatområderne. ”Primære” er antal stationer, der er udlagt med fokus på rigkær, og hvor hovedparten af prøvefelterne typisk tilhører denne naturtype. ”Øvrige” er stationer udlagt med fokus på en anden habitatnaturtype, men hvor et eller flere prøvefelter ligger i partier med rigkær. * Enkelte stationer har prøvefelter både inden for og uden for habitatområderne og tæller med begge steder.

Overvågningsstationer

Programperioder

2004-2010

2011-2016

2017-2022

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Inden for habitatområderne

67*

31*

94*

9

83

11

Uden for habitatområderne

47*

80*

183*

8

124

17

Samlet

113

110

274

17

207

28

223

291

235

Prøvefelter

Der er sammenlagt foretaget 10.195 registreringer i prøvefelter med rigkær i perioden 2004-2022, med en dokumentation af vegetationens struktur og sammensætning af plantearter efter metoderne til overvågning af lysåbne habitatnaturtyper (Tabel 7230.5b). Der er endvidere udtaget 1.305 jordprøver til måling af pH, C/N-forhold og/eller fosforindhold, 1.269 vandprøver til måling af pH i jordvand og 1.760 løvprøver til måling af planternes indhold af kvælstof og fosfor.

Indikatorer

På baggrund af NOVANA programmets prøvetagning er udvalgt en række indikatorer, der er egnede til at vurdere naturtypens tilstand og udvikling. Indikatorerne relaterer sig til vegetationens sammensætning af arter og diversitet, vegetationsstruktur, indikatorværdier samt jord-, vand- og planteprøver.

Figur 7230.60. Kort over stationer med rigkær i perioden 2017-2022 (se Tabel 7230.5a). Farverne angiver om stationerne ligger inden for (lyseblå symboler) eller uden for (mørkeblå) habitatområderne (efter grænsejusteringerne i november 2008).


Tabel 7230.5b. Oversigt over antal registreringer af arter og strukturer samt indsamlinger af jord-, vand- og planteprøver i prøvefelter for rigkær i perioden 2004-2022 hhv. inden for og uden for habitatområderne. I første programperiodes overvågning (2004-2010) blev prøvefelterne overvåget årligt på de intensive stationer og en gang i perioden på de ekstensive stationer. Prøvefelterne fra de gamle stationer (udlagt i 2004) blev overvåget to gange i anden programperiode (2011-2016), mens prøvefelterne fra de nye stationer (udlagt i 2011) blev overvåget en enkelt gang. Med undtagelse af 67 overvågningsstationer blev alle prøvefelter overvåget en gang i tredje programperiode (2017-2022). Bemærk at pH er målt i jordprøver i første programperiode og i vandprøver fra 2011.