Aarhus Universitets segl

Kortlægning (2016-2019)

Sammenfatning

I perioden 2016-2019 er kortlagt 4.535 ha med bøg på mor fordelt på 1.051 forekomster og 76 habitatområder. Inden for den gamle habitatområdeafgrænsning (før 2018) har kortlægningen ført til en 3 % forøgelse af det kendte areal med naturtypen i forhold til den forrige kortlægning (2005-2012). Denne ændring kan dog ikke tages som udtryk for en reel fremgang i arealet. Justeringerne af Natura-2000 områdernes grænser har medført en forøgelse af det kortlagte areal med bøg på mor på 1.563 ha fordelt på 324 forekomster, og en forøgelse af naturtypens arealandel inden for habitatområderne på 8,8 %. Kortlægningsdata viser, at de kortlagte forekomster med bøg på mor er meget mørke og tætte med et højt kronedække, få artsrige skovbryn og meget få skovlysninger og en relativt lille dækning af artsrig underskov. De kortlagte arealer med bøg på mor rummer relativt mange store træer, men også få levende træer med hulheder og råd, mosser og laver samt meget lave mængder af dødt ved. Kortlægningsdata viser endvidere, at der er tydelige spor efter skovdrift i form af hugst og tynding af træer og jordbearbejdning og i mindre omfang også kørespor efter tunge maskiner. Bøg på mor findes fortrinsvis på naturligt veldrænet bund, med få tegn på vedligeholdte og nygravede grøfter, få vandløb og meget spredt forekomst af vådområder i form af skovsøer, skovsumpe og moser.