Aarhus Universitets segl

Tilstand og udvikling 2007-2022

Tilstand 2017-2022

Overvågningsdata viser, at vegetationen i bøg på mor generelt er artsfattig for både vedplanter og urter, og at vegetationen er præget af arter knyttet til næringsfattig og sur jordbund med knaphed på lys. Bøg på mor består af tæt bøgeskov med træer i stadig tilvækst, og som følge heraf bliver mørkere. Skovene er præget af forstlig drift med en begrænset vedplantediversitet, få store træer, få levende træer med hulheder og råd og relativt lave mængder dødt ved. I forhold til de øvrige skovtyper rummer naturtypen dog forholdsvis mange store træer. Bøg på mor er præget af arter knyttet til næringsfattig og sur jordbund.

Geografiske mønstre

De overvågede skove findes især i den sjællandske, men også i den østjyske og nordjyske region, mens der ikke er udlagt overvågningsstationer i Vestjylland. Overvågningsdata viser, at der kun er mindre regionale forskelle i tilstanden i bøg på mor. I de sjællandske skove er der registreret væsentligt færre skovindikatorarter end i de øvrige regioner, men også en mindre udbredelse af invasive arter. Her er også en lavere basemætning, hvilket tyder på, at skovbunden har en ringere evne at binde basekationer og modvirke forsuring. I den nordjyske region er der registreret en større udbredelse af invasive arter, færre arter generelt og især arter af buske og insektbestøvede vedplanter, men til gengæld er der flere skovindikatorarter. Her er også registreret flere store træer og en højere dækning af høje vedplanter end i de øvrige regioner. I den østjyske og fynske region er der registreret større mængder af dødt ved og flere levende træer med mikrohabitater i form af rådne partier end i den nordjyske og sjællandske region.

Tre fjerdedele af overvågningsstationerne for bøg på mor ligger inden for habitatområderne. Overvågningsdata viser, at der ikke er væsentlige forskelle i tilstanden inden for og uden for habitatområderne. Der er dog en større udbredelse af laver, der trænger lidt mere lys ned i skovbunden (en højere Ellenberg-værdi for lys), og de næringselskende arter er mindre udbredte i vegetationen inden for habitatområderne end uden for. 

Udvikling 2007-2022

Der er små tegn på forandring af tilstanden i bøg på mor i perioden 2007-2022. Overvågningsdata viser, at skovene er blevet tættere, idet der er en stigning i antallet af stammer og store træer og i dækningen af lave træer og buske i perioden. Desuden ser vi et faldende C/N-forhold, hvilket kan tyde på ophobning af kvælstof fra atmosfærisk deposition eller en stigende omsætning af jordens organiske kulstof. Vi ser også forandringer i urtefloraen i form af et fald i antallet af arter. Der er ingen signifikante forandringer i mængden af dødt ved, men en stigning i antal skovindikatorarter og antal store træer. Overordnet viser overvågningsdata, at skovdriften ikke er intensiveret, mens der ikke er konsistent evidens for at skovdriften er ekstensiveret i perioden. Vi tolker det faldende antal arter i urtefloraen som en respons på en skovtype, som er præget af det dominerende skyggetræ, bøg, og hvor der mangler naturlige forstyrrelser, især i form af græsning, som kan åbne kronedækket og tillade større lysindfald. Da plantearterne i skovbundens urteflora overvejende er flerårige og langlivede, kan den observerede tilbagegang godt være et respons på ugunstige levevilkår gennem meget lang tid.

Bøg på mor består af tæt bøgeskov og vegetationen er generelt artsfattig for både vedplanter og urter.
Foto: Hans Christian Gravesen, Naturstyrelsen

Datagrundlag i overvågningen

Overvågningsstationer

Der er udlagt 22 overvågningsstationer med fokus på at dokumentere tilstand og udvikling af naturtypen bøg på mor. Heraf er 10 stationer udlagt i 2007 og i 2011 blev stationsnettet udvidet med yderligere 12 stationer (Tabel 9110.5a). I de tre programperioder blev naturtypen også registreret i et eller flere prøvefelter på hhv. 28, 4 og 4 skovstationer udlagt for en anden skovtype. Sammenlagt er bøg på mor således registreret på 38, 26 og 26 stationer. Hovedparten af stationerne ligger inden for habitatområderne (Figur 9110.60) og det samme gør blot 26 % af det skønnede areal med naturtypen.

Tabel 9110.5a. Oversigt over overvågningsstationer for bøg på mor i de tre programperioder (2007-2022) og deres placering hhv. inden for - og uden for habitatområderne. ”Primære” er antal stationer, der er udlagt med fokus på bøg på mor, og hvor hovedparten af prøvefelterne typisk tilhører denne naturtype. ”Øvrige” er stationer udlagt med fokus på en anden skovtype, men hvor et eller flere prøvefelter ligger i partier med bøg på mor. *Enkelte stationer har prøvefelter både inden for og uden for habitatområderne og tæller med begge steder.

Overvågningsstationer

Bøg på mor

Programperioder

2007-2010

2011-2016

2017-2022

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Inden for habitatområderne

10*

28*

16

4

16

4

Uden for habitatområderne

1*

1*

6

0

6

0

Samlet

10

28

22

4

22

4

38

26

26

Prøvefelter

Der er sammenlagt foretaget 984 registreringer med bøg på mor i perioden 2007-2022, med en dokumentation af skovstruktur og vegetationens sammensætning af plantearter efter metoderne til overvågning af skovhabitatnaturtyper (Tabel 9110.5b). Der er endvidere udtaget 180 jordprøver til måling af pH, C/N-forhold og/eller basemætning. I den første programperiode er også foretaget 36 registreringer af bøg på mor efter metoderne til overvågning af lysåbne naturtyper (og dermed uden dokumentation af skovstruktur), der ikke indgår i analyserne af skovenes tilstand og udvikling.

Indikatorer

På baggrund af NOVANA programmets prøvetagning er udvalgt en række indikatorer, der er egnede til at vurdere naturtypens tilstand og udvikling. Indikatorerne relaterer sig til vegetationens sammensætning af arter og diversitet, vegetationsstruktur, skovstruktur, indikatorværdier samt jordprøver.

Figur 9110.60. Kort over stationer med bøg på mor i perioden 2017-2022 (se Tabel 9110.5a). Farverne angiver om stationerne ligger inden for (lyseblå symboler) eller uden for (mørkeblå) habitatområderne (efter grænsejusteringerne i november 2008).


Tabel 9110.5b. Oversigt over antal registreringer af vegetation og skovstruktur samt jordbundsanalyser i prøvefelter i bøg på mor i perioden 2007-2022 hhv. inden for og uden for habitatområderne. I første programperiodes skovovervågning (2007-2010) blev prøvefelterne overvåget årligt, mens de blev overvåget en gang i perioden i anden (2011-2016) og tredje (2017-2022) programperiode.