Aarhus Universitets segl

Kortlægning (2016-2019)

Sammenfatning

I perioden 2016-2019 er kortlagt 1.184 ha med bøg på mor med kristtorn fordelt på 338 forekomster og 27 habitatområder. Inden for den gamle habitatområdeafgrænsning (før 2018) har kortlægningen ført til en 14 % forøgelse af det kendte areal med naturtypen i forhold til den forrige kortlægning (2005-2012). Denne ændring kan dog ikke tages som udtryk for en reel fremgang i arealet. Justeringerne af Natura-2000 områdernes grænser har medført en forøgelse af det kortlagte areal med bøg på mor med kristtorn på 225 ha fordelt på 77 forekomster, og en forøgelse af naturtypens arealandel inden for habitatområderne på 6,4 %.

Kortlægningsdata viser, at de kortlagte forekomster med bøg på mor med kristtorn er meget mørke og tætte med et højt kronedække, relativt få artsrige skovbryn, få skovlysninger og en relativt lille dækning af artsrig underskov. De kortlagte arealer med bøg på mor med kristtorn rummer relativt mange store træer, men også få levende træer med hulheder og råd, mosser og laver samt meget lave mængder af dødt ved. Kortlægningsdata viser endvidere, at der er nogen spor efter skovdrift i form af hugst og tynding af træer og jordbearbejdning og i mindre omfang kørespor efter tunge maskiner. Bøg på mor med kristtorn findes fortrinsvis på naturligt veldrænet bund, uden tydelige tegn på vedligeholdte og nygravede grøfter, relativt få vandløb og meget spredt forekomst af vådområder i form af skovsøer, skovsumpe og moser.