Aarhus Universitets segl

Kortlægning (2016-2019)

Sammenfatning

I perioden 2016-2019 er kortlagt 9.898 ha med bøg på muld fordelt på 2.216 forekomster og 96 habitatområder. Inden for den gamle habitatområdeafgrænsning (før 2018) har kortlægningen ført til en 2 % forøgelse af det kendte areal med naturtypen i forhold til den forrige kortlægning (2005-2012). Denne ændring kan dog ikke tages som udtryk for en reel fremgang i arealet. Justeringerne af Natura-2000 områdernes grænser har medført en forøgelse af det kortlagte areal med bøg på muld på 4.345 ha fordelt på 820 forekomster, og en forøgelse af naturtypens arealandel inden for habitatområderne på 11,4 %.

Kortlægningsdata viser, at de kortlagte forekomster med bøg på muld er meget mørke og tætte med et højt kronedække, meget få skovlysninger og en relativt lille dækning af artsrig underskov, men også nogen artsrige skovbryn. De kortlagte arealer med bøg på muld rummer få store træer, få levende træer med hulheder og råd, mosser og laver samt meget lave mængder af dødt ved. Kortlægningsdata viser endvidere, at der er tydelige spor efter skovdrift i form af hugst og tynding af træer, jordbearbejdning og kørespor efter tunge maskiner. Bøg på muld findes fortrinsvis på naturligt veldrænet bund eller på fugtig-våd bund med moderat afvanding. Der er relativt få vandløb og meget spredt forekomst af vådområder i form af skovsøer, skovsumpe og moser.