Aarhus Universitets segl

Kortlægning (2016-2019)

Sammenfatning

I perioden 2016-2019 er kortlagt 2.473 ha med ege-blandskov fordelt på 935 forekomster og 90 habitatområder. Inden for den gamle habitatområdeafgrænsning (før 2018) har kortlægningen ført til en 5 % forøgelse af det kendte areal med naturtypen i forhold til den forrige kortlægning (2005-2012). Denne ændring kan dog ikke tages som udtryk for en reel fremgang i arealet. Justeringerne af Natura-2000 områdernes grænser har medført en forøgelse af det kortlagte areal med ege-blandskov på 793 ha fordelt på 251 forekomster, og en forøgelse af naturtypens arealandel inden for habitatområderne på 7,9 %.

Kortlægningsdata viser, at de kortlagte forekomster med ege-blandskov er relativt mørke og tætte med et højt kronedække, relativt få skovlysninger, men også nogle artsrige skovbryn og en relativt stor dækning af artsrig underskov. De kortlagte arealer med ege-blandskov rummer få store træer, få levende træer med hulheder og råd, mosser og laver samt meget lave mængder af dødt ved. Kortlægningsdata viser endvidere, at der er nogen spor efter skovdrift i form af hugst og tynding af træer, jordbearbejdning og i mindre omfang kørespor efter tunge maskiner. Ege-blandskov findes fortrinsvis på naturligt veldrænet bund eller på fugtig-våd bund med moderat afvanding. Der er relativt få vandløb og meget spredt forekomst af vådområder i form af skovsøer, skovsumpe og moser.