Aarhus Universitets segl

Hvor findes naturtypen?

Stilkegekrat er, med et samlet areal på 4.390 ha, en af de mere udbredte skovnaturtyper i Danmark. Naturtypen har sin hovedudbredelse i den kontinentale region, og det skønnes at 43 % af arealet ligger inden for habitatområderne. Beregninger af naturtypens udbredelsesområde og arealmæssige dækning er vist i Tabel 9190.1 og naturtypens udbredelsesområde, kendte forekomster og overvågningsstationer (2011-2016) er vist i Figur 9190.1.

Naturtypens udbredelsesområde

Naturtypens udbredelsesområde er defineret ved kendte forekomster af naturtypen samt en ekspertvurdering af potentielle forekomster uden for habitatområderne. Selvom de seneste beregninger viser, at udbredelsesområdet med stilkegekrat er lidt større end den forrige rapportering, vurderes det at være stabilt og tilstrækkeligt stort til at opretholde naturtypen i hele dens variationsbredde i begge biogeografiske regioner.

Naturtypens areal

Der er gennemført en fuldstændig kortlægning af naturtypens forekomster inden for habitatområderne som en del af NOVANA-programmets operationelle overvågning i perioden 2016-2018. I mangel af en kortlægning af naturtypens forekomster uden for habitatområderne er det kortlagte areal inden for opskaleret til det biogeografiske niveau ud fra en række antagelser. Danmarks Skovstatistik (NFI) har dokumenteret forekomster af stilkegekrat i relativt mange prøveflader og fordelingen af disse er derfor anvendt til at beregne den arealmæssige dækning uden for habitatområderne.

Kortlægningen og beregningerne af det samlede areal med naturtypen har vist, at arealet med stilkegekrat er større end tidligere beregnet. Denne ændring kan dog ikke tages som udtryk for en reel fremgang i arealet. Naturtypens areal vurderes at være stabilt og tilstrækkeligt stort til at opretholde naturtypen i hele dens variationsbredde i begge biogeografiske regioner.

Tabel 9190.1
Tabel 9190.1.
Udbredelsesområde og areal for stilkegekrat (9190) som afrapporteret til EU i 2007, 2013 og 2019. Den arealmæssige dækning af naturtypen er vist ved den samlede dækning i hele landet (afrundet), det kortlagte areal inden for habitatområderne og andelen af det samlede areal, der ligger inden for habitatområderne. Arealerne er vist for de to biogeografiske regioner og for hele landet.