Aarhus Universitets segl

Tilstand og udvikling 2007-2022

Tilstand 2017-2022

Overvågningsdata viser, at stilkegekrat er præget af arter knyttet til næringsfattig og sur jordbund. I forhold til bøgeskovene er naturtypen relativt rig på plantearter, herunder diversiteten af vedplanter, hvilket formodentlig hænger sammen med, at den dominerende træart eg tillader mere lys i skovbunden end bøg. Skovene er dog relativt mørke med begrænsede muligheder for lyskrævende planter. Stilkegekrattene er præget af forstlig drift med en begrænset vedplantediversitet, få store træer, få levende træer med hulheder og råd og en lav mængde dødt ved.

Geografiske mønstre

De overvågede skove findes i alle fire regioner, men med hovedvægten i de tre vestligste regioner. Overvågningsdata viser, at der er tydelige regionale forskelle i tilstanden i stilkegekrat. I den vestjyske region, hvor der er flest overvågningsstationer for naturtypen, er der registreret færre store træer og mindre dødt ved end i Nordjylland, Østjylland og på Fyn. I de vestjyske skove er der også en mindre andel af næringselskende arter i vegetationen, en surere jordbund, et højere C/N-forhold og en lavere basemætning. I den østjyske og fynske region er der relativt mange skovindikatorarter, mens de nordjyske skove adskiller sig ved at have relativt mange levende træer med rådne partier og en markant lavere udbredelse af invasive arter. Her er også en højere basemætning, hvilket tyder på, at skovbunden her har en lidt bedre evne at binde basekationer og modvirke forsuring. Der er flest levende træer med hulheder i den østjyske og fynske region, mens de sjællandske stilkegekrat (4 % af stationerne) er fattigere på arter af buske og insektbestøvede vedplanter samt skovindikatorarter end i de øvrige regioner.

Overvågningsstationerne for stilkegekrat er fordelt nogenlunde ligeligt inden for og uden for habitatområderne. Overvågningsdata viser, at der ikke er væsentlige forskelle i tilstanden inden for og uden for habitatområderne. Inden for habitatområderne er der signifikant flere arter i 5 m cirklerne samt flere skovindikatorarter i 15 m cirklerne end uden for, men også færre træer og buske med en diameter over 10 cm og færre levende træer med mikrohabitater i form af hulheder. 

Udvikling 2007-2022

Der er små tegn på forandring af tilstanden i stilkegekrat i perioden 2007-2022. Overvågningsdata viser, at skovene er blevet tættere og mørkere, idet der er en stigning i antallet af stammer og i dækningen af træer og buske og en stigning i kronedækket i perioden. Det tyder på, at der mangler naturlige forstyrrelser, især i form af græsning, som kan åbne kronedækket og tillade større lysindfald. Vi ser også forandringer i vegetationen i form af en stigning i udbredelsen af invasive arter. Der er en signifikant stigning i mængden af liggende og nedbrudt dødt ved, men ingen signifikante forandringer i den samlede mængde af dødt ved (herunder friskt dødt ved), i antallet af store træer eller antallet af skovindikatorarter i skovene. Overordnet viser overvågningsdata, at skovdriften ikke er intensiveret, mens der ikke er konsistent evidens for at skovdriften er ekstensiveret i perioden.

Stilkegekrat er relativt rig på plantearter, herunder diversiteten af vedplanter, hvilket formodentlig hænger sammen med, at den forstlige drift prioriterer eg, som tillader mere lys i skovbunden end bøg.
Foto: Peter Wind, AU

Datagrundlag i overvågningen

Overvågningsstationer

I 2007 blev udlagt 15 overvågningsstationer for stilkegekrat og i 2011 blev stationsnettet udvidet med yderligere 15 stationer (Tabel 9190.5a). I de tre programperioder blev naturtypen også registreret i et eller flere prøvefelter på hhv. 21, 3 og 3 skovstationer udlagt for en anden skovtype. Sammenlagt er stilkegekrat således registreret på 36, 33 og 33 stationer, der fra anden programperiode er ligeligt fordelt inden for og uden for habitatområderne (Figur 9190.60).

Tabel 9190.5a. Oversigt over overvågningsstationer for stilkegekrat i de tre programperioder (2007-2022) og deres placering hhv. inden for - og uden for habitatområderne. ”Primære” er antal stationer, der er udlagt med fokus på stilkegekrat, og hvor hovedparten af prøvefelterne typisk tilhører denne naturtype. ”Øvrige” er stationer udlagt med fokus på en anden skovtype, men hvor et eller flere prøvefelter ligger i partier med stilkegekrat. Enkelte stationer har prøvefelter både inden for og uden for habitatområderne og tæller med begge steder.

Overvågningsstationer
Stilkegekrat

Programperioder

2007-2010

2011-2016

2017-2022

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Inden for habitatområderne

15

18

15

3

15

2

Uden for habitatområderne

0

3

15

0

15

1

Samlet

15

21

30

3

30

3

36

33

33

Prøvefelter

Der er sammenlagt foretaget 1.582 registreringer med stilkegekrat i perioden 2007-2022, med en dokumentation af skovstruktur og vegetationens sammensætning af plantearter efter metoderne til overvågning af skovhabitatnaturtyper (Tabel 9190.5b). Der er endvidere udtaget 273 jordprøver til måling af pH, C/N-forhold  og/eller basemætning. I den første programperiode er også foretaget 42 registreringer af stilkegekrat efter metoderne til overvågning af lysåbne naturtyper (og dermed uden dokumentation af skovstruktur), der ikke indgår i analyserne af skovenes tilstand og udvikling.

Indikatorer

På baggrund af NOVANA programmets prøvetagning er udvalgt en række indikatorer, der er egnede til at vurdere naturtypens tilstand og udvikling. Indikatorerne relaterer sig til vegetationens sammensætning af arter og diversitet, vegetationsstruktur, skovstruktur, indikatorværdier samt jordprøver.

Figur 9190.60. Kort over stationer med stilkegekrat i perioden 2017-2022 (se Tabel 9190.5a). Farverne angiver om stationerne ligger inden for (lyseblå symboler) eller uden for (mørkeblå) habitatområderne (efter grænsejusteringerne i november 2008).


Tabel 9190.5b. Oversigt over antal registreringer af vegetation og skovstruktur samt jordbundsanalyser i prøvefelter i stilkegekrat i perioden 2007-2022 hhv. inden for og uden for habitatområderne. I første programperiodes skovovervågning (2007-2010) blev prøvefelterne overvåget årligt, mens de blev overvåget en gang i perioden i anden (2011-2016) og tredje (2017-2022) programperiode.