Aarhus Universitets segl

Hvor findes naturtypen?

Vinteregeskov er, med et samlet areal på 75 ha, en af de mindst udbredte skovnaturtyper i Danmark. Naturtypen findes kun i den kontinentale region, og det skønnes at 100 % af arealet ligger inden for habitatområderne. Beregninger af naturtypens udbredelsesområde og arealmæssige dækning er vist i Tabel 9170.1 og naturtypens udbredelsesområde, kendte forekomster og overvågningsstationer (2011-2016) er vist i Figur 9170.1.

Naturtypens udbredelsesområde

Naturtypens udbredelsesområde er defineret ved kendte forekomster af naturtypen inden for habitatområderne. De seneste beregninger viser, at udbredelsesområdet med vinteregeskov er nogenlunde uændret i forhold til  den forrige rapportering. Det vurderes ukendt, om naturtypens udbredelsesområde er tilstrækkeligt stort til at opretholde naturtypen i hele dens variationsbredde i den kontinentale region. 

Naturtypens areal

Der er gennemført en fuldstændig kortlægning af naturtypens forekomster inden for habitatområderne som en del af NOVANA-programmets operationelle overvågning i perioden 2016-2018. Naturtypen er eftersøgt på alle potentielle lokaliteter i Danmark og det vurderes at naturtypen ikke findes uden for habitatområderne. 

Kortlægningen har vist, at arealet med vinteregeskov er lidt større end tidligere rapporteret, mens beregningerne af det samlede areal med naturtypen peger på, at arealet er lidt mindre. Disse forskelle kan dog ikke tages som udtryk for en reel ændring i arealet. Naturtypens areal vurderes at være utilstrækkeligt til at opretholde naturtypen i hele dens variationsbredde i kontinental region.

Tabel 9170.1. Udbredelsesområde og areal for vinteregeskov (9170) som afrapporteret til EU i 2007, 2013 og 2019. Den arealmæssige dækning af naturtypen er vist ved den samlede dækning i hele landet, det kortlagte areal inden for habitatområderne og andelen af det samlede areal, der ligger inden for habitatområderne. Arealerne er vist for de to biogeografiske regioner og for hele landet.