Aarhus Universitets segl

Tilstand og udvikling 2007-2022

Tilstand 2017-2022

Overvågningsdata viser, at vinteregeskov generelt er artsfattig, og at vegetationen er præget af arter knyttet til næringsfattig og sur jordbund. På trods af at eg er et lystræ, er skovene relativt mørke med begrænsede muligheder for lyskrævende planter. Vinteregeskovene er præget af forstlig drift med en begrænset vedplantediversitet, få store træer, få levende træer med hulheder og råd og en lav mængde dødt ved. Til gengæld er der ikke invasive plantearter i skovene.

Geografiske mønstre

Alle overvågningsstationer ligger i den sjællandske region, og der er ikke beregnet regionale forskelle i indikatorernes fordelinger. 

Da der ikke er udlagt overvågningsstationer uden for habitatområderne, har det ikke været muligt at beregne, om der er forskel på tilstanden inden for og uden for habitatområderne. 

Udvikling 2007-2022

Der er små tegn på forandring af tilstanden i vinteregeskov i perioden 2007-2022. Overvågningsdata viser, at der er en stigende dækning af lave vedplanter, mens der ikke er signifikante forandringer i antallet af store træer, mængden af dødt ved eller antallet af skovindikatorarter i skovene, hvilket tyder på, at skovdriften ikke er intensiveret i perioden. I modsætning til de fleste andre skovtyper er der ingen tegn på at vinteregeskovene er blevet mørkere i perioden, ligesom der ikke er tegn på forandringer i diversiteten af urteflora eller vedplanter. Der er dog et fald i Ellenberg´s næringsindikator, der tyder på at de næringselskende arter er blevet mindre udbredte i urtevegetationen, men også et faldende C/N-forhold i jordbunden, hvilket kan tyde på ophobning af kvælstof fra atmosfærisk deposition eller en stigende omsætning af jordens organiske kulstof.

Vinteregeskovene er præget af forstlig drift med en begrænset vedplantediversitet, få store træer, få levende træer med hulheder og råd og en lav mængde dødt ved. Vinteregeskov ved Ekkodalen på Bornholm.
Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen

Datagrundlag i overvågningen

Overvågningsstationer

I 2007 blev udlagt 3 overvågningsstationer for vinteregeskov og i 2011 blev stationsnettet udvidet med yderligere en enkelt station (Tabel 9170.5a). Der er ikke overvåget vinteregeskov på andre skovovervågningsstationer. Naturtypen er eftersøgt på alle potentielle lokaliteter i Danmark og det har ikke været muligt at udlægge flere overvågningsstationer for vinteregeskov, ligesom det vurderes at naturtypen ikke findes uden for habitatområderne. Sammenlagt er vinteregeskov således registreret på 3, 4 og 4 stationer, der udelukkende ligger inden for habitatområderne (Figur 9170.60).

Tabel 9170.5a. Oversigt over overvågningsstationer for vinteregeskov i de tre programperioder (2007-2022) og deres placering hhv. inden for - og uden for habitatområderne. ”Primære” er antal stationer, der er udlagt med fokus på vinteregeskov, og hvor hovedparten af prøvefelterne typisk tilhører denne naturtype. ”Øvrige” er stationer udlagt med fokus på en anden skovtype, men hvor et eller flere prøvefelter ligger i partier med vinteregeskov. Enkelte stationer har prøvefelter både inden for og uden for habitatområderne og tæller med begge steder.

Overvågningsstationer
Vinteregeskov

Programperioder

2007-2010

2011-2016

2017-2022

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Inden for habitatområderne

3

0

4

0

4

0

Uden for habitatområderne

0

0

0

0

0

0

Samlet

3

0

4

0

4

0

3

4

4

Prøvefelter

Der er sammenlagt foretaget 185 registreringer med vinteregeskov i perioden 2007-2022, med en dokumentation af skovstruktur og vegetationens sammensætning af plantearter efter metoderne til overvågning af skovhabitatnaturtyper (Tabel 9170.5b). Der er endvidere udtaget 37 jordprøver til måling af pH, C/N-forhold  og/eller basemætning.

Indikatorer

På baggrund af NOVANA programmets prøvetagning er udvalgt en række indikatorer, der er egnede til at vurdere naturtypens tilstand og udvikling. Indikatorerne relaterer sig til vegetationens sammensætning af arter og diversitet, vegetationsstruktur, skovstruktur, indikatorværdier samt jordprøver.

Figur 9170.60. Kort over stationer med vinteregeskov i perioden 2017-2022 (se Tabel 9170.5a). Farverne angiver om stationerne ligger inden for (lyseblå symboler) eller uden for (mørkeblå) habitatområderne (efter grænsejusteringerne i november 2008).


Tabel 9170.5b. Oversigt over antal registreringer af vegetation og skovstruktur samt jordbundsanalyser i prøvefelter i vinteregeskov i perioden 2007-2022 hhv. inden for og uden for habitatområderne. I første programperiodes skovovervågning (2007-2010) blev prøvefelterne overvåget årligt, mens de blev overvåget en gang i perioden i anden (2011-2016) og tredje (2017-2022) programperiode.