Aarhus Universitets segl

Bæver

Castor fiber

Bæver blev skrevet på den nationale referenceliste for Danmark i løbet af NOVANA-perioden 2012-2017. Følgelig har NOVANA-programmet ikke tidligere inkluderet overvågning af bæver. Miljøstyrelsen har dog fulgt udviklingen i artens forekomst og udbredelse siden udsætningen i 1999 (fx Berthelsen & Nitschke 2015, Elmeros 2017). Udviklingen i bæverbestanden er fulgt ved at registrere aktive territorier og yngleaktiviteten i disse samt tilfældige observationer.

Bæver er foreløbig kun skrevet på den danske referenceliste i den atlantiske biogeografiske region. Derfor indgår kun registreringer i den atlantiske region i denne opgørelse af artens udbredelse og forekomst. Forekomsten af bæverterritorier og territoriernes status blev senest opgjort i Jylland i 2016.

Forekomst og udbredelse

Bæver er udbredt i Flynder Å-systemet og andre vandløb omkring Nissum Fjord i Nordvestjylland (Fig. 1). Desuden har bævere slået sig ned på enkelte lokaliteter i Karup Å-, Skjern-Å- og Holtum Å-systemerne. I alt var der 52 bæverterritorier fordelt i 20 10km-kvadrater i den atlantiske region i 2016 (Tabel 1). Bæverbestanden har spredt sig fra den atlantiske region til den kontinentale region af Jylland, hvor den også har etableret yngleterritorier. Desuden er der udsat bævere i Nordsjælland i 2009-2011 (Nitschke m.fl. 2015).

Før 2012 var udbredelsen af bæver mere koncentreret til Flynder Å-systemet og andre vandløb omkring Nissum Fjord i Nordvestjylland (Fig. 2).

Bæver Tabel 1Bæver tabel 1. Antallet af aktive territorier og 10km-kvadrater med forekomst af bæver i 2010 og 2016 i Jylland i den atlantiske region (ATL).

Arealet af udbredelsesområdet for bæver er beregnet ud fra landarealet af 10km-kvadrater med forekomst af bæverterritorier og et afstandskriterium (gap) på 40 km. Det samlede udbredelsesareal og vurdering af udvikling samt gunstig referenceværdi (GRU) for udbredelsen fremgår af tabel 2.

Bæver Tabel 2Bæver Tabel 2. Udbredelsesarealet af bæver i den atlantiske region i 2010 og 2016, udviklingen i udbredelsesarealet fra 2010 til 2016 og vurdering af udbredelsen i forhold til en formodet gunstig referenceværdi for udbredelsen (GRU) i Jylland i den atlantiske region (ATL).

Bestand

Størrelsen af bæverbestanden i Jylland anslås ud fra optællinger af bævere ved udvalgte territorier til omkring 200 individer (Elmeros 2017). Gennemsnitsstørrelsen og variationen i størrelsen af familiegrupper samt andelen af yngleterritorier i forhold til det totale antal territorier var formentlig den samme i 2010 og 2016. Derfor vurderes fremgangen i bestandsstørrelsen at svare til fremgangen i antallet af territorier (Tabel 3).

Bestandsstørrelsen for bæver i Jylland er meget lille og væsentlig under den størrelse, der er nødvendig for at arten kan udfylde sin rolle i økosystemerne i hele det naturlige udbredelsesområde. Bæverbestanden i Jylland er isoleret i forhold til den tyske bestand (Bundesamt für Naturschutz 2019).

Bæver Tabel 3Bæver Tabel 3. Antal territorier for bæver i 2010 og 2016 i Jylland i den atlantiske region (ATL), skønnet udviklingstendens i bestanden og vurdering af forekomsten i forhold til en skønnet gunstig referenceværdi for bestandsstørrelse (GRB).

Levesteder

Der foreligger ingen overvågningsdata og viden om bævers habitatkrav ud fra hvilke arealet af egnede levesteder for bæver i Jylland kan estimeres. Arealet af levesteder er opgjort som landarealet af 10km-kvadrater med aktive bæverterritorier (Tabel 4). Denne beregningsmetode giver ikke et estimat af det reelle areal med egnede levesteder for arten, men blot et tal der kan sammenlignes fra overvågningsperiode til overvågningsperiode for at følge eventuelle ændringer i arealet af levesteder. Det reelle areal af egnede levesteder for bæver inden for et kvadrat er mindre end hele landarealet af kvadratet. Bæverbestanden i Jylland vurderes dog ikke at være begrænset af arealet af egnede levesteder.

Bæver Tabel 4Bæver Tabel 4. Skønnet areal af levesteder for bæver i Jylland i den atlantiske region (ATL) i 2010 og 2016 vurderet ud fra 10km-kvadrater med aktive bæverterritorier, skønnet udvikling i arealet af levesteder for arten samt en vurdering af arealet af levesteder i forhold til en skønnet gunstig referenceværdi for egnede levesteder.

Konklusion

Bæver har en begrænset sammenhængende udbredelse i Nordvestjylland med spredte forekomster i Midt- og Sydjylland i den atlantiske biogeografiske region i Jylland. Artens udbredelse er stigende, og den har spredt sig naturligt ind i den kontinentale region i Jylland.

Bæverbestanden er mindre end den nødvendige, for at arten kan udfylde sin rolle i dynamikken i dens levesteder i hele det naturlige udbredelsesområde, men arten er under spredning og bestandsstørrelsen har været stigende siden udsætningen.

Der vurderes at være tilstrækkelig arealer med egnede levesteder for bæver i hele Jylland i begge biogeografiske regioner, og artens nuværende udbredelse er formentlig bestemt af dens naturlige spredningshastighed.

Referencer

  • Berthelsen JP, Nitschke M 2015. Overvågning af bæver Castor fiber i Vestjylland 2011-2014. Notat fra Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.
  • Bundesamt für Naturschutz 2019. Kombinierte Vorkommen- und Verbreitungskarte der Pflanzen- und Tierarten der FFH-Richtlinie – 1337 Castor fiber (Biber). www.bfn.de.
  • Elmeros M 2017. Bestandsudvikling og udbredelse af bæver i Jylland i foråret 2017. Notat fra Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.
  • Nitschke M, Berthelsen JP, Wind P, Therkildsen, OR, Holm TE, Damm N 2015. Overvågning af bæver Castor fiber i Nordsjælland 2009-2014. Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. Teknisk rapport fra nr. 51.