Aarhus Universitets segl

Ilder

Mustela putorius

Ilder overvåges ikke i NOVANA-programmet, men da ilderen må reguleres, kan artens udbredelse på kommuneniveau og bestandsudvikling følges via jægernes årlige indberetninger til vildtudbyttestatistikken (www.fauna.au.dk).

Forekomst og udbredelse

Ilder er udbredt i hele landet bortset fra Bornholm og en række mindre øer (Hammershøj m.fl. 2007, Asferg m.fl. 2016). Udbredelsen på kommuneniveau har ikke ændret sig væsentligt fra NOVANA-perioden 2006-2011 til perioden 2012-2017 (Fig. 1 og 2). Det kan være tilfældigt om der indrapporteres ildere i de små kommuner fx i Nordøstsjælland.

Indrapporteringerne af ilder i vildtudbyttestatistikken foretages på kommuneniveau. Arten er vidt udbredt i begge biogeografiske regioner. Forekomstdata på kommuneniveau kan dog ikke anvendes til at beregne artens udbredelsesareal i det format som skal anvendes ved Artikel 17-afrapporteringen til EU.

Bestand

Bestandsstørrelsen for ilder er ukendt, men estimeret ud fra udviklingen i udbyttet af ilder gennem jagtsæsonerne 2006/07 - 2017/18 er arten i tilbagegang i begge biogeografiske regioner (Fig. 3). I den atlantiske region faldt udbyttet med 42% (4,8% per år, P < 0,001), i den kontinentale region faldt udbyttet med 36% (4,0% per år, P < 0,02). Samlet er ilderbestanden i Jylland faldet med 44% (5,2% per år, P < 0,02), på Fyn med 67% (9,7% per år, P < 0,001), mens udbyttet på Sjælland har været mere stabilt (fald på 16%, 1,6% per år, N.S.) (Tabel 1).

Der indsamles ikke information om rumlige eller temporære variationer i reguleringsindsatsen af ilder. Derfor er det uvist, hvor præcist faldet i vildtudbyttestatistikken afspejler bestandsudviklingen for arten, men den synes at være i tilbagegang.

Ilder Tabel 1Ilder Tabel 1. Bestandsudviklingen for ilder vurderet ud fra årlige indberetninger til vildtudbyttestatistikken (middel ± standardafvigelse) i jagtsæsonerne 2006/07-2011/12 og 2012/13-2017/18 i forskellige landsdele og biogeografiske regioner i Danmark, udvikling i perioden 2006-2017 og vurdering af gunstig referenceværdi for bestandsstørrelse (GRB).

Levesteder

Der findes tilsyneladende egnede levesteder for ilder spredt i det meste af landet. Arealet af egnede levesteder for ilder og sammenhængen mellem disse overvåges dog ikke. Der foreligger ingen undersøgelser af ilders habitatpræferencer og krav til levesteder i forskellige danske landskaber. Den faldende bestandsstørrelse indikerer, at arealet med egnede levesteder eller kvaliteten af levestederne er faldende.

Konklusion

De årlige indberetninger af ildere til vildtudbyttestatistikken viser, at den er udbredt i Jylland i både den atlantiske og den kontinentale biogeografiske region. På Fyn og Sjælland i den kontinentale region er arten ligeledes vidt udbredt. Den synes dog at være fåtallig på Lolland-Falster. Udbredelsen på kommuneniveau har ikke ændret sig væsentligt gennem de seneste to NOVANA-overvågningsperioder.

Bestandsstørrelserne i Jylland og på Fyn, Sjælland og Lolland-Falster er ukendt. Trods den stabile udbredelse indikerer udbyttetallene dog, at bestandene er i tilbagegang i begge biogeografiske regioner. Årsagerne til tilbagegangen for ilder er ikke klarlagt, men bestandstilbagegangen afspejler formentlig en tilbagegang i arealet eller kvaliteten af levesteder, fx kan der detekteres rottegift i de fleste ildere og i meget høje koncentrationer i en del af individerne (Elmeros m.fl. 2018).

Referencer

  • Asferg T, Clausen P, Christensen TK, Bregnballe T, Clausen KK, Elmeros M, Fox AD, Haugaard L, Holm TE, Laursen K, Madsen AB, Madsen J, Nielsen RD, Sunde P, Therkildsen OR 2016. Vildtbestande og jagttider I Danmark: Det biologiske grundlag for jagttidsrevisionen 2018. Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. Videnskabelig rapport nr. 195.
  • Elmeros M, Lassen P, Bossi R, Topping CJ 2018. Exposure of stone marten (Martes foina) and polecat (Mustela putorius) to anticoagulant rodenticides: Effects of regulatory restrictions of rodenticide use. Science of the Total Environment 612: 1358-1364.
  • Hammershøj M, Asferg T & Madsen AB 2007. Ilder Mustela putorius Linnaeus, 1758. I: Baagøe HJ & Jensen TS. Dansk Pattedyratlas. Gyldendal, 194-197.