Aarhus Universitets segl

Tilstand og udvikling 2011-2022

Tilstand 2017-2022

Sammenlagt viser overvågningsdata, at vegetationen i havtornklit er relativt høj, med spredte havtornbuske og højere dækning af vedplanter end de øvrige klittyper. Vegetationen er generelt relativt artsrig, og i forhold til de øvrige klittyper er der en høj dækning af bredbladede urter. Havtornklit er basisk og relativt næringsrig med en del nitrofile arter, hvilket afspejler, at havtorn selv tilfører jorden kvælstof via fiksering af atmosfærisk kvælstof i rodknoldene.

Geografiske mønstre

Havtornklit findes primært i Nordjylland, i mindre omfang i Vestjylland, mens der ikke er udlagt overvågningsstationer i de to østlige regioner. Vegetationen i de vestjyske havtornklitter rummer flere arter og arter, der er følsomme overfor næringspåvirkning og tilgroning. Der er en markant større dækning af dværgbuske, men også en langt større udbredelse af invasive arter. I de nordjyske havtornklitter er der en langt større dækning af havtorn end i Vestjylland, og træerne og buskene er højere, selvom der er mere udbredt græsning. Endelig er jordbunden mere kalkholdig og de næringselskende arter mere udbredte.

Overvågningsstationerne for naturtypen ligger overvejende indenfor habitatområderne. Overvågningsdata peger på, at der ikke er væsentlig forskel i tilstanden inden for og uden for habitatområderne. Dog er der signifikant flere følsomme arter og en højere dækning af dværgbuske, men også en lavere dækning af havtorn og lavere udbredelse af græsning inden for - end uden for habitatområderne.

Udvikling 2011-2022

Der er små tegn på en forandring i tilstanden af havtornklit i perioden 2011-2022, mens hovedparten af de målte indikatorer er stabile. Således er der et signifikant fald i antallet af meget følsomme arter, dækningen af bredbladede urter og dækningen af halvgræsser. Samtidig er der dog også et signifikant fald i dækningen af græsser

Vegetationen i havtornklit er relativt åben og lavtvoksende med spredte havtornbuske og andre vedplanter.
Foto: Peter Wind, AU

Datagrundlag i overvågningen

Overvågningsstationer

Der er udlagt 39 overvågningsstationer med fokus på at dokumentere tilstand og udvikling af naturtyperne havtornklit (2160) og grårisklit (2170) og de er alle overvåget siden 2011. Heraf blev havtornklit overvåget på 25 overvågningsstationer i anden og 24 i tredje programperiode (Tabel 2160.5a).

Naturtypen er også registreret i et mindre antal prøvefelter på stationer udlagt for en anden habitatnaturtype (fx klitlavning og grå/grøn klit) og er således sammenlagt overvåget på 16, 27 og 36 stationer. Hovedparten af stationerne ligger inden for habitatområderne (Figur 2160.60) og det samme gør 66 % af det skønnede areal med naturtypen.

Tabel 2160.5a. Oversigt over overvågningsstationer for havtornklit i de tre programperioder (2004-2022) og deres placering hhv. inden for - og uden for habitatområderne. ”Primære” er antal stationer, der er udlagt med fokus på havtornklit (2160) og grårisklit (2170), og hvor hovedparten af prøvefelterne typisk tilhører en eller begge disse naturtyper. ”Øvrige” er stationer udlagt med fokus på en anden habitatnaturtype, men hvor et eller flere prøvefelter ligger i partier med havtornklit. Enkelte stationer har prøvefelter både inden for og uden for habitatområderne og tæller med begge steder.

Overvågningsstationer

Programperioder

2004-2010

2011-2016

2017-2022

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Inden for habitatområderne

0

15

17

2

15

10

Uden for habitatområderne

0

1

8

0

9

2

Samlet

0

16

25

2

24

12

16

27

36

Prøvefelter

Der er sammenlagt foretaget 618 registreringer i prøvefelter med havtornklit i perioden 2004-2022, med en dokumentation af vegetationens struktur og sammensætning af plantearter efter metoderne til overvågning af lysåbne habitatnaturtyper (Tabel 2160.5b). Der er endvidere udtaget 121 jordprøver til måling af pH.

Indikatorer

På baggrund af NOVANA programmets prøvetagning er udvalgt en række indikatorer, der er egnede til at vurdere naturtypens tilstand og udvikling. Indikatorerne relaterer sig til vegetationens sammensætning af arter og diversitet, vegetationsstruktur, indikatorværdier samt jord-, vand- og planteprøver.

Figur 2160.60. Kort over stationer med havtornklit i perioden 2017-2022 (se Tabel 2160.5a). Farverne angiver om stationerne ligger inden for (lyseblå symboler) eller uden for (mørkeblå) habitatområderne (efter grænsejusteringerne i november 2008).


Tabel 2160.5b. Oversigt over antal registreringer af arter og strukturer samt indsamlinger af jordprøver i prøvefelter for havtornklit i perioden 2004-2022 hhv. inden for og uden for habitatområderne. Naturtypen er først omfattet af en systematisk overvågning fra 2011. Prøvefelterne blev overvåget en gang i anden programperiode (2011-2016), og to gange i tredje programperiode (2017-2022).