Aarhus Universitets segl

Naturtilstand

Den tredje kortlægning inden for den nye afgrænsning af habitatområderne (2016-2019) viser, at 53 % af arealet med kalkoverdrev og 41 % af forekomsterne med naturtypen har høj eller god naturtilstand (se Figur 6210.102). Knap halvdelen af arealet har moderat naturtilstand, ganske få arealer har dårlig naturtilstand, og 6 % af arealet og 14 % af forekomsterne har ringe naturtilstand og er dermed afhængig af en større indsats for at opnå en gunstig tilstand. Den gennemsnitlige indeksværdi for naturtilstand er på 0,56 for de 866 forekomster med kalkoverdrev (Tabel 6210.102). Justeringerne af Natura 2000-områdernes grænser har ikke medført væsentlige ændringer i den gennemsnitlige naturtilstand (Figur 6210.102 og Tabel 6210.102). Figur 6210.101 viser andelen af kalkoverdrevene i høj eller god naturtilstand i de 85 habitatområder, hvor naturtypen er kortlagt inden for de nye afgrænsninger. Det ses, at der er stor forskel på tilstanden i de forskellige habitatområder, men ingen tydelige geografiske mønstre i fordelingen. Dog er der en tendens til at tilstanden er bedre i habitatområder med store forekomster med kalkoverdrev.

Naturtilstanden er en sammenvejning af naturtypens struktur- og artstilstand. Det er tydeligt at strukturtilstanden på kalkoverdrevene har trukket naturtilstanden op, mens artstilstanden er noget lavere. Således har 69 % af arealet høj eller god strukturtilstand, mens 46 % har en artstilstand i en af de to bedste tilstandsklasser. Det ses også af de gennemsnitlige indeksværdier, der ligger på hhv. 0,63 og 0,52 (Tabel 6210.102). Det gennemsnitlige naturtilstandsindeks (Tabel 6210.102) og andelen af arealet i høj eller god naturtilstandsklasse (Figur 6210.102) er nogenlunde uændret gennem de tre kortlægninger. Strukturtilstanden er også konstant, mens andelen af arealet i de to bedste strukturtilstandsklasser er lidt højere i de to seneste kortlægninger end i den første. Der er til gengæld et mindre fald i det gennemsnitlige artsindeks og et fald i andelen af arealet i god artstilstand fra anden til tredje kortlægning. Da det kortlagte areal med kalkoverdrev varierer gennem perioden, kan de gennemsnitlige ændringer ikke direkte tages som udtryk for omfanget af de forandringer i tilstanden, der er sket inden for habitatområderne.

Figur 6210.102. Fordelingen af de kortlagte arealer på de fem tilstandsklasser (høj, god, moderat, ringe og dårlig) for naturtypen kalkoverdrev (den øverste figur). Til venstre er vist naturtypens naturtilstand, i midten strukturtilstanden og til højre artstilstanden. Tilstandsklasserne er vist for 1) første kortlægningsrunde (2004-2006), 2) anden kortlægningsrunde (2010-2012), samt tredje kortlægningsrunde (2016-2019) med 3a) den gamle afgrænsning og 3b) den nye afgrænsning af habitatområderne. Fordelingen er som udgangspunkt vist som den procentvise andel af arealet (hvor hver forekomst er vægtet ved dets areal), men kan via dropdown-menuen også vises som antal kortlagte forekomster og det kortlagte areal (i ha) i hver tilstandsklasse. Den nederste figur viser fordelingen i tilstandsklasserne for en valgbar naturtype, alle de lysåbne terrestriske naturtyper samlet, eller samme naturtype med en anden opgørelsesmetode (antal, areal i ha eller areal i %).

Se tidligere rapporteringer:

Se indeksværdier:

  • Naturtilstand