Aarhus Universitets segl

Naturtilstand

Den tredje kortlægning inden for den nye afgrænsning af habitatområderne (2016-2019) viser, at 44 % af arealet med indlandssalteng og 43 % af forekomsterne med naturtypen har høj eller god naturtilstand (se Figur 1340.102). Godt halvdelen af arealet har moderat naturtilstand, mens ingen arealer har dårlig eller ringe naturtilstand. Den gennemsnitlige indeksværdi for naturtilstand er på 0,60 for de 14 forekomster med indlandssalteng (Tabel 1340.102). Justeringerne af Natura 2000-områdernes grænser har ikke medført ændringer i den gennemsnitlige tilstand (Figur 1340.102 og Tabel 1340.102). Figur 1340.101 viser andelen af indlandssaltenge i høj eller god naturtilstand i de 3 habitatområder, hvor naturtypen er kortlagt inden for de nye afgrænsninger. Det ses, at der er stor forskel på tilstanden i de forskellige habitatområder, men ingen tydelige geografiske mønstre i fordelingen.

Naturtilstanden er en sammenvejning af naturtypens struktur- og artstilstand. Det er tydeligt at strukturtilstanden på indlandssaltengene har trukket naturtilstanden op, mens artstilstanden er noget lavere. Således har 54 % af arealet høj eller god strukturtilstand, mens 41 % har en artstilstand i en af de to bedste tilstandsklasser. Det ses også af de gennemsnitlige indeksværdier, der ligger på hhv. 0,74 og 0,50 (Tabel 1340.102). Det gennemsnitlige naturtilstandsindeks (Tabel 1340.102) stiger gennem de tre kortlægninger og der en tilsvarende stigning i andelen af arealet i høj eller god naturtilstandsklasse (Figur 1340.102). Disse ændringer dækker over en stigning i strukturindekset og en fordobling af andelen af arealet i den bedste strukturtilstandsklasse fra anden til tredje kortlægning (se også afsnit om strukturindikatorerne) og et fald i andelen med dårlig tilstand gennem hele perioden. Der er til gengæld et mindre fald i det gennemsnitlige artsindeks gennem hele perioden og et markant fald i andelen af arealet i høj artstilstand fra anden til tredje kortlægning. Hvis man sammenligner tilstanden for indlandssaltengene med og uden arealvægtning er det tydeligt, at ændringerne fortrinsvis er sket på få store forekomster.

Figur 1340.102. Fordelingen af de kortlagte arealer på de fem tilstandsklasser (høj, god, moderat, ringe og dårlig) for naturtypen indlandssalteng (den øverste figur). Til venstre er vist naturtypens naturtilstand, i midten strukturtilstanden og til højre artstilstanden. Tilstandsklasserne er vist for 1) første kortlægningsrunde (2004-2006), 2) anden kortlægningsrunde (2010-2012), samt tredje kortlægningsrunde (2016-2019) med 3a) den gamle afgrænsning og 3b) den nye afgrænsning af habitatområderne. Fordelingen er som udgangspunkt vist som den procentvise andel af arealet (hvor hver forekomst er vægtet ved dets areal), men kan via dropdown-menuen også vises som antal kortlagte forekomster og det kortlagte areal (i ha) i hver tilstandsklasse. Den nederste figur viser fordelingen i tilstandsklasserne for en valgbar naturtype, alle de lysåbne terrestriske naturtyper samlet, eller samme naturtype med en anden opgørelsesmetode (antal, areal i ha eller areal i %).

Se tidligere rapporteringer:

Se indeksværdier:

  • Naturtilstand