Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Terrestriske naturtyper på habitatdirektivets Bilag I

Tabel A. Kortlægning og overvågning af de 44 terrestriske naturtyper i første periode (2004-10) og anden periode (2011-2015) af NOVANA programmet. Første programperiode omfattede 18 udvalgte lysåbne naturtyper og fra 2007 10 skovtyper. Anden programperiode omfatter samtlige 34 lysåbne naturtyper og de 10 skovtyper. * er en prioriteret naturtype.
Naturtype Kortlægning Overvågning
2004-10 2011-15 2004-10 2011-15
Strande og strandenge
1210 Strandvold med enårige planter x x
1220 Strandvold med flerårige planter x x
1230 Kystklint eller -klippe x x
1310 Enårig strandengsvegetation x x
1320 Vadegræssamfund x x
1330 Strandeng x x x x
1340* Indlandssalteng x x x x
Kystklitter
2110 Forklit x x
2120 Hvid klit x x
2130* Grå/grøn klit x x x x
2140* Klithede x x x x
2160 Havtornklit x x
2170 Grårisklit x x
2190 Klitlavning x x x x
2250* Enebærklit x x x x
Indlandsklitter, hede og krat
2310 Visse-indlandsklit x x x
2320 Revling-indlandsklit x x x
2330 Græs-indlandsklit x x x
4010 Våd hede x x x x
4030 Tør hede x x x x
5130 Enebærkrat x x x
Overdrev og enge
6120* Tørt kalksandsoverdrev x x x x
6210 Kalkoverdrev x x x x
6230* Surt overdrev x x x x
6410 Tidvis våd eng x x x x
Moser
7110* Aktiv højmose x x x x
7120 Nedbrudt højmose x x x
7140 Hængesæk x x x x
7150 Tørvelavning x x x x
7210* Avneknippemose x x x x
7220* Kildevæld x x x x
7230 Rigkær x x x x
Klipper
8220 Indlandsklippe x x
8230 Indlandsklippe med pionerplanter x x
Skove
2180 Skovklit x x x
9110 Bøg på mor x x x
9120 Bøg på mor med kristtorn x x x
9130 Bøg på muld x x x
9150 Bøg på kalk x x x
9160 Ege-blandskov x x x
9170 Vinteregeskov x x x
9190 Stilkegekrat x x x
91D0* Skovbevokset tørvemose x x x
91E0* Elle- og askeskov x x x