Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kortlagte arealer

Beregningerne af arealer og indikatorer for skovbevokset tørvemose i denne rapportering bygger på data fra den seneste kortlægningsrunde inden for habitatområderne (2016-2019). Resultaterne er i nogle tabeller vist for både den afgrænsning af habitatområderne, der var gældende fra 2004-2018 og opdaterede afgræsning fra november 2018.

Som det fremgår af Tabel 91D0.101 er det kortlagte areal med skovbevokset tørvemose faldet en smule fra første til tredje kortlægningsrunde inden for den gamle afgræsning af habitatområderne. Denne forskel kan dog ikke direkte tages som udtryk for en reel forandring i naturtypens areal. Det forøgede antal forekomster hænger sammen med, at der efter den første kortlægning er indført et princip om, at de kortlagte arealer ikke bør rumme større strukturelle eller driftsmæssige forskelle (se de tekniske anvisninger). Justeringerne af Natura-2000 områdernes grænser har medført en forøgelse af det kortlagte areal med skovbevokset tørvemose på 359 ha fordelt på 78 forekomster og en forøgelse af naturtypens arealandel inden for habitatområderne på 7 %.

Tabel 91D0.101. Oversigt over de kortlagte forekomsters antal og areal gennem de to kortlægningsperioder for naturtypen skovbevokset tørvemose. Skovene blev ikke kortlagt i den anden kortlægningsrunde i 2010-2012 og er således kun kortlagt to gange. For den tredje kortlægning (2016-2019) er foretaget særskilte beregninger for den gamle (3a, før november 2018) og den nye habitatområdeafgrænsning (3b, efter november 2018). Arealerne er ikke fuldstændig identiske med de arealer, der er rapporteret til EU. I nederste række er vist andelen af det samlede nationale areal med naturtypen, der ligger inden for habitatområderne, for den seneste kortlægningsrunde.