Aarhus Universitets segl

Tilstand og udvikling 2011-2022

Tilstand 2017-2022

Visse-indlandsklit er domineret af dværgbuske og græsser, og der er en meget høj dækning af mosser i bunden, mens laverne er sporadisk forekommende. I forhold til revling-indlandsklit og græs-indlandsklit er vegetationen relativt rig på arter og arter, der er meget følsomme over for næringspåvirkning og tilgroning. Hedelyng og bølget bunke har begge en høj dækning. Vegetationen er lavtvoksende med spredt forekomst af træer og buske, mens der er registreret invasive arter i godt halvdelen af prøvefelterne med stjerne-bredribbe og bjerg-fyr som de mest udbredte invasive arter. Visse-indlandsklitterne er generelt ekstremt næringsfattige med en meget lavt pH, dog tyder det gennemsnitlige kvælstofindhold i årsskud af dværgbuskene på en vis påvirkning af kvælstof fra luften og N/P rationen peger på at hovedparten af arealet er kvælstofbegrænset.

Geografiske mønstre

Datagrundlaget er ikke tilstrækkeligt stort til en regional opdeling. Overvågningsstationerne for naturtypen er nogenlunde lige fordelt inden for og uden for habitatområderne. Overvågningsdata viser, at tilstanden er lidt bedre inden for - end uden for habitatområderne. Der er således signifikant højere pH, samt en større dækning af hedelyng og en mindre dækning af bjerg-fyr, græsser, herunder bølget bunke, og høje vedplanter inden for habitatområderne. Endelig er der en signifikant mindre dækning af revling og udbredelse af rydning inden for – end uden for habitatområderne.

Udvikling 2011-2022

Der er ikke entydige tegn på en forværring af tilstanden i visse-indlandsklit i perioden 2011-2022. Overvågningsdata viser således en signifikant stigning i dækningen af lave vedplanter samt et signifikant fald i dækningen af laver og jordens pH. Samtidig er der dog en stigning i antallet af arter, der er følsomme overfor kulturpåvirkning i form af eutrofiering eller tilgroning, dækningen af dværgbuske, herunder hedelyng, og blottet mineraljord og et fald i dækningen af græsser. Endelig er der en stigning i udbredelsen af græsning og rydning.

Visse-indlandsklit findes på næringsfattige flyvesandsklitter, som stammer fra istidsaflejringer, sædvanligvis omgivet af tør hede.
Foto: Morten Strandberg, AU

Datagrundlag i overvågningen

Overvågningsstationer

Der er udlagt 87 overvågningsstationer med fokus på at dokumentere tilstand og udvikling af naturtyperne visse-indlandsklit (2310), revling-indlandsklit (2320) og græs-indlandsklit (2330) og de er alle overvåget siden 2011. Visse-indlandsklit er registreret på 40 af indlandsklitstationerne i anden og 48 i tredje programperiode (Tabel 2310.5a).

Naturtypen er også registreret i et mindre antal prøvefelter på stationer udlagt for en anden habitatnaturtype (fx tør hede) og er således sammenlagt overvåget på 5, 40 og 51 stationer. Godt halvdelen af stationerne inden for habitatområderne (Figur 2310.60) og det samme gør 59 % af det skønnede areal med naturtype.

Tabel 2310.5a. Oversigt over overvågningsstationer for visse-indlandsklit i de tre programperioder (2004-2022) og deres placering hhv. inden for - og uden for habitatområderne. ”Primære” er antal stationer, der er udlagt med fokus på visse-indlandsklit (2310), revling-indlandsklit (2320) og græs-indlandsklit (2330), og hvor hovedparten af prøvefelterne typisk tilhører en eller flere af disse naturtyper. ”Øvrige” er stationer udlagt med fokus på en anden habitatnaturtype, men hvor et eller flere prøvefelter ligger i partier med visse-indlandsklit.

Overvågningsstationer

Programperioder

2004-2010

2011-2016

2017-2022

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Inden for habitatområderne

0

4

22

0

26

1

Uden for habitatområderne

0

1

18

0

22

2

Samlet

0

5

40

0

48

3

5

40

51

Prøvefelter

Der er sammenlagt foretaget 377 registreringer i prøvefelter med visse-indlandsklit i perioden 2004-2022, med en dokumentation af vegetationens struktur og sammensætning af plantearter efter metoderne til overvågning af lysåbne habitatnaturtyper (Tabel 2310.5b). Der er endvidere udtaget 87 jordprøver til måling af pH og 81 løvprøver til måling af planternes indhold af kvælstof og fosfor.

Indikatorer

På baggrund af NOVANA programmets prøvetagning er udvalgt en række indikatorer, der er egnede til at vurdere naturtypens tilstand og udvikling. Indikatorerne relaterer sig til vegetationens sammensætning af arter og diversitet, vegetationsstruktur, indikatorværdier samt jord-, vand- og planteprøver.

Figur 2310.60. Kort over stationer med visse-indlandsklit i perioden 2017-2022 (se Tabel 2310.5a). Farverne angiver om stationerne ligger inden for (lyseblå symboler) eller uden for (mørkeblå) habitatområderne (efter grænsejusteringerne i november 2008).


Tabel 2310.5b. Oversigt over antal registreringer af arter og strukturer samt indsamlinger af jord- og planteprøver i prøvefelter for visse-indlandsklit i perioden 2004-2022 hhv. inden for og uden for habitatområderne. Naturtypen er først omfattet af en systematisk overvågning fra 2011. Prøvefelterne blev overvåget en gang i anden programperiode (2011-2016), og to gange i tredje programperiode (2017-2022).